İç Ticaret

Türkiye’de Şirket Türleri

 

Türkiye’de Şirket Türleri

Türkiye’de Şirket Türleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşmaktadır.

 

Sermaye Şirketleri

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleridir. Aralarında farklar bulunmakla birlikte, isimlerinden de anlaşılacağı üzere, bu türden şirketlerde sermaye kavramı ön planda olup, kişiler daha geri plandadır. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur.

Anonim Şirketler

Anonim Şirketler Türkiye’de anonim şirketler limited şirketlerle birlikte en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %13’ü anonim şirketlerden oluşmaktadır.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Özellikleri Anonim şirketler en az bir ya da birden fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulabilir. Kişi sayısı bakımından herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Anonim şirketlerin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen; Kanunda belirtilen asgari içeriği haiz bir esas sözleşmesi bulunur. Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekir.Anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemi, genel kurul tarafından belirli bir miktar ve süre ile sınırlandırılarak verilen yetki ile yönetim kurulunun sermaye artırımı yapmasına imkân tanıyan bir sistemdir.) Bu şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar, şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenir ya da şirket yönetim kurulunca belirlenir. Anonim şirketlerde pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler payları temsil etmek amacıyla nama yazılı ve hamiline yazılı pay senedi çıkarabilirler. Ayrıca tahvil ve benzeri borçlanma araçları da ihraç edebilirler. Anonim şirketler, payları halka arz olunabilen ve payları borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetime tabi olacak şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Organlar ,

Anonim şirketlerde zorunlu organlar genel kurul ve yönetim kuruludur. Genel kurul, kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli kararları almaya yetkili organdır. Yönetim kurulu ise temel olarak, şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır.

Genel Kurul

Anonim şirket genel kurulu, kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya münhasıran yetkili olan organdır. Anonim şirketlerde bazı yetki ve görevler yalnızca genel kurul tarafından kullanılır ve bu görev ve yetkiler devredilemez. Esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınması, denetçinin seçimi ile görevden alınması, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması, şirketin feshi ve önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı genel kurulun devredilmez görev ve yetkileridir.

Şirkette Genel Kurul Toplantıları

Anonim şirket genel kurulu, kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya münhasıran yetkili olan organdır. Anonim şirketlerde bazı yetki ve görevler yalnızca genel kurul tarafından kullanılır ve bu görev ve yetkiler devredilemez. Esas sözleşmenin değiştirilmesi, Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınması, Denetçinin seçimi ile görevden alınması, Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması, Şirketin feshi,Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı genel kurulun devredilmez görev ve yetkileridir.

Genel Kurul Toplantıları Anonim şirket genel kurulunun hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanması gerekir ve bu toplantılar olağan genel kurul toplantıları olarak adlandırılır. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır. Örneğin, hesap dönemi 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 olan bir şirketin genel kurul toplantısının 2020 yılının Mart ayının sonuna kadar yapılması gerekir. Olağan genel kurul toplantılarında, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır ve kararlar alınır.

Anonim şirketlerde genel kurul olağanüstü toplantıya da çağrılabilir. Olağanüstü genel kurul toplantıları, şirket için lüzumu halinde zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

İmtiyazlı payların bulunduğu anonim şirketlerde, genel kurulun, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla toplantı yapılır.

 

Anonim Şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.

Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir. Genel kurul toplantıya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Esas sözleşmede özel bir çağrı usulü öngörülmüşse, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan ilanın yanı sıra bu çağrı usulüne de riayet edilir. Bununla birlikte internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerde, çağrı şirketin internet sitesinde de ilan edilir. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Halka açık anonim şirketlerde ise genel kurullar, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.Genel kurul toplantıları çağrısız da yapılabilir. Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir. Bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alınabilir.

Genel kurulu çağrısı esas olarak, süresi bitmiş olsa dahi yönetim kurulu tarafından yapılır. Ancak, mahkemeden izin alan pay sahibi, görevleriyle ilgili konular için tasfiye memurları ve de azlık pay sahipleri tarafından da genel kurul çağrısı yapılabilir. Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır.

Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Kararları Genel kurullar, esas sözleşmede daha yüksek bir nisap öngörülmemişse sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Örneğin, 200.000 TL sermayeye sahip bir anonim şirkette ilke olarak genel kurul en az 50.000 TL’lik sermayeyi temsil eden pay sahipleri veya bunların temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve bu sermaye tutarının çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.   Ancak; esas sözleşme değişikliği, şirket merkezinin yurt dışına taşınması, bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük kabul edilmesi, tür değiştirme, birleşme, bölünme, sermaye azaltımı ve artırımı, imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması, tasfiye gibi şirket açısından önem arz eden hususlarda özel toplantı ve karar nisapları aranmaktadır.

Yönetim Kurulu

Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur  Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur Yönetim kurulu tek kişiden oluşabilir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olması veya Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir. Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılır.Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir. Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılır. Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir.

Yönetim Kurulu Seçimi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde temel kural, üyelerin genel kurulca seçilmesidir. Bu seçim genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasındadır.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Yönetim kuruluna üye seçiminde üç özel durum bulunmaktadır. Anonim şirketin kuruluşunda, ilk yönetim kurulu esas sözleşme ile belirlenir.  *Açıklamaları görmek için butonlara tıklayın. Yönetim kurulunda, ölüm, istifa gibi herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Üçüncü olarak, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, bunlar tarafından belirlenir ve görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinden birinin; iflasına karar verilirse, ehliyeti kısıtlanırsa veya bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.Bunun yanı sıra, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Son olarak, yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Karar Alması

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Karar Alması Anonim şirket yönetim kurulu, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Örneğin, 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulunda; en az üç üyenin toplanıp bunların ikisinin karar alabilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri toplantıda temsilen birbirlerinin yerine oy veremezler, toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu, toplantı yapmaksızın önerinin elden dolaştırılması suretiyle karar alabilir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için; yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması, yazılı bir öneride bulunulması, bu önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması ve en az  üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gerekmektedir.

Limited Şirketler

Limited şirketler Türkiye’de en yaygın görülen şirket türüdür. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin % 82’si limited şirketlerden oluşmaktadır.

Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu olan şirkettir.

Limited Şirketinin özellikleri ise tek ortaklı limited şirket kurulabilir. Limited şirketlerde ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından ise sermaye payları oranında sorumludur.Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Nakdi olarak getirilen sermayenin tamamının şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenmesi mümkündür. Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, müdürler tarafından da belirlenebilir.Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunur. Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez ve halka arz olunamaz.

Limited şirketin organları ise Limited şirketlerde zorunlu organlar genel kurul ve müdür/müdürler kuruludur. Genel kurul, kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli kararları almaya yetkili organdır. Müdür/müdürler kurulu ise temel olarak, şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır.

Limited Şirketlerde Genel Kurul

Türk Ticaret Kanununda, anonim şirketlerde genel kurulun işleyişine ilişkin hususlar, limited şirketlere nazaran çok daha kapsamlı düzenlenmiş olup, limited şirketlerde genel kurulun işleyişi bakımından çoğu hususta anonim şirket hükümlerine atıf yapılmaktadır. Ancak bazı hususlarda limited şirketler bakımından istisnai hükümlere de yer verilmiştir.Kural olarak limited şirketlerde genel kurul tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi gibi şirkete dair önemli kararları almaya yetkili olan organdır.Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurul, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir.

Limited Şirketler müdür/müdürler Kurulu

Limited şirketlerde müdür/müdürler kurulu, temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması veya Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.

Limited şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirket sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Müdürlerden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Tanım Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçının şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı gibi, diğerlerinin ise bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olduğu şirketlerdir.

Özellikleri ise Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 5 kişi ile kurulabilir. Şirkette en az bir komandite ortağın bulunması ve bu ortağın gerçek kişi olması zorunludur. Komandite ortaklar şirket borçlarından sınırsız olarak sorumludurlar.

Şahıs Şirketleri

Şahıs Şirketleri Kollektif ile komandit şirketler şahıs şirketleridir. Sermaye şirketlerinden farklı olarak bu türden şirketlerde sermaye unsurundan ziyade kişi unsuru ön plandadır. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir.

Kollektif Şirketler

Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. b) Özellikleri Kollektif şirketler en az iki ortakla kurulur. Kollektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Kollektif şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız sorumludur. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir. Kollektif şirketlerde sermaye şartı yoktur.

Komandit Şirketler

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.b) Özellikleri Komandit şirketin en önemli özelliği sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakları bir arada barındırmasıdır. Bazı ortaklar sınırlı, bazı ortaklar sınırsız sorumludur.Komandit şirket, biri komandite olmak üzere sınırsız sorumlu ortak, biri de komanditer olmak üzere sınırlı sorumlu ortak olan en az iki kişi tarafından kurulabilir. Komandite ortaklar yalnızca gerçek kişi olabilirler ve şirketi yönetirler. Komanditer ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.Komandite ortağın sorumluluğu kollektif şirket ortağı gibidir. Alacağını şirketin malvarlığından karşılayamayan alacaklılar, komandite ortaklara başvurabilir. Komanditer ortakların sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlıdır. Komanditer ortaklar şirketi yönetemez.

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Araç çubuğuna atla