Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve İthalat Mevzuatı

Serbest Dolaşıma Giriş

Şartlı muafiyet düzenlemesi; serbest dolaşımda olmayan eşyaya,

– Transit,

– Antrepo,

– Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme,

– Gümrük kontrolü altında işleme,

– Geçici ithalat;

“Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi,

– Antrepo,

– Dahilde işleme,

– Gümrük kontrolü altında işleme,

– Geçici ithalat,

– Hariçte işleme; rejimlerinin uygulanmasını ifade eder.

Serbest Dolaşıma Giriş

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi;

-ticaret politikası önlemlerinin uygulanması,

-eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması,

– kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile gerçekleşir.

 

Bir taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde gümrük idareleri ,

-her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması halinde,                                                                                                                                                               -beyan sahibinin talebi üzerine,                                                                                                                               -eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.

Bu durumda, taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi zorunludur.

Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler ; Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere ilişkin mevzuat ile konulmuş hükümler  uygulanır.

Bunların uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır.

Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur.

Nihai kullanım nedir ?

Nihai kullanım, bazı eşyanın ithalinde, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirlenmiş şartlara bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır.

Nihai kullanımda önemli olan eşyanın hangi alanda kullanıldığıdır.

Serbest Dolaşıma Giriş Belgeleri

Yükümlüsü veya temsilcisi tarafından tescil elektronik ortamda tescil edilerek bilgisayar çıktısı alınan gümrük beyannamesinin gümrük idaresine verilmesinden önce eşyanın orijinal faturası ve ithal eşyasına ait kıymet bildirim formunun eklenmesi zorunludur.

Bu belgeler yanında ihtiyari veya duruma bağlı olarak;

-ödeme şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi,

-konşimento veya yük senedi,

-çeki listesi,

-serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanmasının ön izne tabi olması veya tercihli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde, kontrol belgesi,

-menşe şahadetnamesi gibi belgeler,

– işlenmiş tarım ürünleri beyan formu gibi özel hükümlere göre ibrazı gereken diğer belgelerin de beyanname ile birlikte gümrük idaresine verilmesi gerekmektedir.

– Uygunluk Yazısı/Uygunluk Belgesi; Onay Belgesi, Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi; Proforma Fatura; İzin Yazısı/İzin Belgesi:

-Fon Alındı Makbuzu:

-İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi:

– İthal Lisansı:

– Gözetim Belgesi:

Serbest Dolaşıma Giriş-Muayene,Kontrol

Beyanın doğruluğunun belge kontrolü ise; beyannamedeki bilgileri ve ekleri incelenerek,

– tarife,

-kıymet,

-miktar,

-yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler,

– duruma göre telafi edici vergi söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrollerini yapacaktır.

Fiziki muayene eşyanın,  dıştan muayenesi, sondaj usulü ile muayenesi, kısmen muayenesi ve tam tespit usulü ile muayenesi yöntemlerinden birisi ile yapılabilir.

Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere; beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilirler.

Eşyanın hangi  usulde fiziki muayeneye tabi tutulacağı muayene memurunca belirlenir.

Muayene memurları;

– ithalat vergilerini tahakkuk ettirmek,

– muaflık hükümlerini uygulamak ,

– Dış Ticaret Rejimi ,

– Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararları ,

– Gümrük Kanunu ve diğer kanunların hükümleri bakımından yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla,

kapların cins, nev’i, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile cins, nev’i, nitelik, menşe ve kıymetinin tespitini kapsayacak şekilde eşyayı muayene ederler.

İthalatta Ödeme Şeklinin Önemi

İthalat bedeli vadeli ödeme şekillerinden

-mal mukabili,

-kabul kredili,

– vadeli akreditif ise,

ithalatçıların ithalat bedeli üzerinde %3 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu KKDF ödenmesi gerekir.

Tercihli Tarife Uygulamaları (Sıfır veya İndirimli Oranda/Miktarda Gümrük  Vergisi Uygulanması) Nelerdir?

Tercihli tarife uygulaması, iki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak veya eşyanın niteliği ve kullanım alanına bağlı olarak daha düşük tarife (daha düşük gümrük vergisi oranları) uygulaması anlamındadır.

Geçici olarak yurt dışına ihraç edilen eşya ve geri gelen eşya

Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur.

Üç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir.

ATA karnesiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihraç edildikten sonra yeniden ithal edilen serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest dolaşıma girişi, işlemleri aynı ATA karnesiyle yapılması kaydıyla mümkündür.

 İthalat Vergilerinde Sorumluluk

İthalat vergilerinden sorumlu kişi, beyan sahibidir.

Dolaylı temsil durumunda, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür.

Kimler ithalat yapabilir?

İthalat Rejimi Kararı’nda belirtildiği üzere,

-Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi,

– yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları,

ithalat işlemlerini yürütebilirler.

vergi numarasına sahip olma şartı aranmayan işlemler;

-özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

-kitap ve diğer yayınların ithalatında ve,

– ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlığın perakende satışına izin verilen malların ithalatında ,

İthalat kısıtlamaları

Cumhurbaşkanı ve ayrıca Ticaret Bakanlığı, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleriyle, ithalata belirli kısıtlamalar veya yasaklıklar getirmeye yetkilidir.

Türkiye’ye ithal edilecek eşyanın yeni ve kullanılmamış olması esastır.

Türkiye’ye yapılan ithalata dair kural ve esasların belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejimi Kararına göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ülkemize ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve alınan iznin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gereklidir.

Yalnızca “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ” ekindeki listeler kapsamındaki kullanılmış eşya için Ticaret Bakanlığına başvurarak izin alınmasına gerek yoktur.

İTHALİ YASAK MALLAR

Esrar ve Müstahzar Afyon

İpek Böceği Tohumu

Zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman ot, tabi gübre.

Oyun Alet ve Makineleri

Sahte menşeli eşya ve zarflar

Ozon Tabakasını incelten Maddelerin İthali

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer alan Kimyasal Maddelerin

İthalat Yönetmeliği

Dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol altında Tutulan Atıklar

Çevrenin korunması bakımından kontrol altında tutulan bazı Kimyasal maddeler

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalar

 İthali izne bağlı eşyalar

İthali uygunluk denetimine tabi atıklar, kontrole tabi katı yakıtlar, bazı atık pil ve akümülatörler, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan metal hurdalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve denetimine tabidir.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya,

-“CE” işareti taşıyan bazı ürünler,

-banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıtlar,

-Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddeler, -bazı oyuncaklar,

-bazı frekans ve/veya lisans kısıtlaması olan ürünler,

-bazı kişisel koruyucu ürünler,

-bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri,

-bazı tıbbi cihazlar,

-bazı tarım ürünleri Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünün izin ve denetimine tabidir.

İthali özel izne tabi maddeler ve müstahzarlar ve Sağlık Bakanlığınca denetlenen ürünler, Sağlık Bakanlığının iznine tabidir.

Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabidir.

Ozon tabakasını incelten maddeler ve bazı orman yetiştirme materyalleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli izinlerine tabidir.

Bazı tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler için Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluk belgesi düzenlenir.

Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler, bazı harp silahları ve bunların aksam ve parçaları, Milli Savunma Bakanlığının iznine tabidir.

Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısına tabidir.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

Haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uygunluk yazılarına tabidir.

İthalinde garanti belgesi aranacak maddeler, Bakanlığın onaylayacağı garanti belgesine tabidir.

Karayolu taşıt araçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk yazısına tabidir.

Sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus maddeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddeler,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen kontrol belgesine tabidir.

Gübre, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısına tabidir.

İthalatta Sözlü Beyan Edilebilecek Eşya ;Ticari nitelikte olmayan aşağıda beliritilen eşyanın ithalatında gümrük beyanı sözlü olarak yapılır:

NUMUNELİK EŞYA;4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda belirtilen önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modellerin, gümrükçe yapılan muayene sonucunda ticari nitelikte olmadığına kanaat getirilmesi gerekir.

Eşantiyon olarak gönderilecek ve bedava dağıtılacak antibiyotiklerin ve sair tıbbi müstahzarlar numunelerinin iç ve dış ambalaj renkleri üzerinde durulmayarak ‘doktorlara bedava dağıtılır numunedir’ ibaresini kapsayan yeşil bir etiket yapıştırılmış olması şartıyla, yurda ithallerine müsaade edilir.

Yalnızca Belirli Gümrük İdarelerinden İthal Edilebilecek Eşya

Türkiye’de serbest dolaşıma girecek ölçü ve tartı aletlerinin, Sanayi Bakanlığı (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkililerince muayene edilerek doğrululuklarının tespiti,

filmlerin ise 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve 7/8/1986 tarihli ve 86/10901 sayılı Kararname eki Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü bünyesinde bulunan Film Denetleme Kurulunca denetlenmesi esastır.

Hayvan ve hayvansal maddeler, bitki ve bitki parçaları ve gıda maddelerinin muayenesi, yapılabilen,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca birlikte kararlaştırılan gümrük liman ve kapılarından yurda sokulabilir.

Bunun dışında belirlenen ürünler ihtisas gümrüklerinden ithal edilebilir.

İthalata konu motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve aynı manifesto ile gelen bunlara ait aksam, parça ve aksesuarlarının gümrük işlemleri Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğünce;

Tekstil ürünlerinin ithalat işlemleri Bursa ve Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüklerince;

Bazı petrol ürünlerinin ithalat işlemleri Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünce yapılabilmektedir.

  İthalat Vergileri

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (IIIIII, IV,V ve VI sayılı listeler) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir. Bu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl güncellenir ve yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlanır.

 • I Sayılı Liste; Tarım ürünleri.
  • II Sayılı Liste; Sanayi ürünleri.
  • III Sayılı Liste; İşlenmiş tarım ürünleri. (Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan Roma Anlaşmasının tarım ürünleri ekinde yer almayan ve bünyesinde temel tarım ürünleri -hububat, şeker, süt ve süt ürünleri- bulunduran; çikolata ve şekerlemeler, çocuk mamaları, bisküvi ve pastacılık ürünleri, makarna, dondurma, hazır gıdalar, margarin, ekmek mayası ve benzeri ürünler),
  • IV Sayılı Liste; Balık ve diğer su ürünleri.
  • V Sayılı Liste; Gümrük vergisi askıya alınan ürünler.
  • VI Sayılı Liste; Sivil Hava Taşıtlarında kullanılmak üzere nihai kullanıma tabi tutulacak eşya.

Rejim EK_1 Nihai Kullanım Kapsamı Tarım Ürünleri Listesi

Rejim EK_2 Bileşim Tablosu

Rejim EK_3 Tarım Payı

Rejim EK_4 G.T.S den Yararlanacak Ülkeler Listesi

Rejim EK_5 G.Y.Ü Grubu Ürün Listesi

Rejim EK_6 Ö.T.D.Ü Grubu Ürün Listesi

Rejim EK_7 E.A.G.Ü Grubu Ürün Listesi

Ancak, II sayılı Liste (Sanayi ürünleri ) kapsamında yer alan maddelerin, aynı zamanda V sayılı Listede (Gümrük vergisi askıya alınan ürünler)  yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

Fazla Alınan Vergiler

Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen ithalat vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen ithalat vergileri kaldırılır.

Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken ithalat vergileri ilgili kişinin kasten  yaptığı bir tahrifat  sonucunda ödenmiş  veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmez.

Kanunen ödenmemeleri gereken ithalat vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin 3 yıl içinde  gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.

Eksik Alınan Vergiler 

Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen ithalat vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde istenebilir. Bu şekilde sonradan istenen ithalat vergilerinin, (yükümlünün düzeltme ve itiraz hakkı saklı kalmak üzere) yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde ödenmesi zorunludur.

   İthalatta Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük yükümlülüğü;

–         Vergilerin ödenmesi,

–         Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi,

–         Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi,

–         Eşyanın bir serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi; serbest dolaşımda olmayan eşyanın hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi; doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı,

–         ithalat vergilerine tabi olup, Gümrük Kanununa aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın müsadere edilmesi,   hallerinde sona erer.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı

GATT ve ekleri olmak üzere, çok taraflı ticaret anlaşmaları ile yerli ürünlerle ithal ürünleri arasında ayırımcılık yapılması yasaklandığından, bir standardın ithalatta zorunlu uygulamaya konulabilmesi için, standart kapsamı ürünlerin yerli üretimi varsa, öncelikle bu standardın ilgili Bakanlık tarafından iç piyasada zorunlu uygulamaya konulması gerekmektedir.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı; Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinde oluşmaktadır.

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerini üç ana grupta ve genel hatları ile incelemektir.

1) İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi:

İthalatçılar tarafından, ithalatta uygunluk değerlendirmesi yaptırılmak üzere, Dış Ticarette Standardizasyon (2001/1) sayılı Tebliğ kapsamındaki ürünler için Türk Standartları Enstitüsü’ne, Dış Ticarette Standardizasyon (2001/2) sayılı Tebliğ kapsamındaki ürünler için ise ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurulur. Anılan kurumlardan verilecek Uygunluk Belgesi eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili gümrük idarelerine ibraz edilir.

2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Maddeler:

Dış Ticarette Standardizasyon (2001/3) sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ” kapsamındaki maddeler için, Çevre Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Kontrol Belgesi, tebliğde belirtilen Gümrük Antrepo, Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimleri ile öngörülen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında ilgili gümrük idarelerince aranmaktadır.

3) İthal Malların Kalite ve Sağlık Yönünden Kontrolü:

tabi ilaçlar ve tıbbi müstahzarlar , tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham, başlangıç maddeleri, ilaç hammaddeleri  üretiminde kullanılan maddeler ile tıbbi müstahzarlar) için Sağlık Bakanlığı,

aşı, serum ve biyolojik maddeler, hayvan müstahzarları, tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalleri, ,veteriner müstahzarların terkiplerinde bulunan ilaç hammaddeleri ve yardımcı maddeleri ile veteriner müstahzarları, zirai mücadele ilaç ve teknik maddeleri, teknik madde imalinde kullanılan hammaddeler, gıda maddeleri ve diğer tarım ve su ürünleri) için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

3577 sayılı Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge ve/veya  sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının  önlenmesi amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak, idari, mali, ekonomik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Mevzuat

95/7348 sayılı Karar ve bu Karar istinaden 1/11/1995 tarih ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle getirilen gözetim veya korunma önlemleri, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden yapılacak ithalatta uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlere yönelik olarak gözetim ve korunma önlemi (kota) uygulanmaktadır. Genel olarak kotaya tabi eşya; ayakkabılar, seramikten ve porselenden sofra ve mutfak eşyası, gözetime tabi eşya; amonyum klorür, sitrik asit, antibiyotik hammaddeleri, boya ve boya müstahzarları, patlayıcı maddeler, polivinil alkoller, koruyucu eldivenler, ayakkabılar, porselen süs eşyası, cam eşya, bisikletler, oyuncaklar, oyun kağıtları ve çeşitli fırçalardır.

Tarife Kontenjanı Hakkında Mevzuat

Gerek 95/6814 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri İle Kota İdaresi ve  Tarife Kontenjanı Hakkında Karar gerekse Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği uyarınca; tarife kontenjanı ile, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tek taraflı olarak ya da tercihli ticaret anlaşmaları gereğince belirli ülkeler menşeli bir mal ya da mal grubunun muayyen bir miktar ve/veya değeri için Bakanlar Kurulunca gümrük vergisi oranlarında indirim yapılmakta ya da muafiyet sağlanmaktadır.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *