Ticaretciniz.com Türkiyenin Ticaret Platformu

Vergi Ödemeyi Etkileyen Faktörler

Vergiyi Etkileyen Unsurlar                                        Eşyanın Kıymeti Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla belirlenen kıymettir. Gümrük Kıymeti Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen yöntemlerin sırasıyla uygulanması yoluyla tespit edilir. İthal eşyasının gümrük kıymeti,...

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre belirlenir. Gümrük Vergisi aynı zamanda bir...

Gümrük Vergileri

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla belirlenen kıymettir. GÜMRÜK VERGİSİ Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisinin konusunun Türkiye gümrük bölgesine giren çıkan eşya ile taşıt araçları ve dış ticarete konu...

Serbest Bölgeler

Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; -yer ve sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenmiş, -serbest...

Gümrükte Temsil

Doğrudan Temsil Doğrudan temsilde, kendisine yetki verilmiş olan temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemin hüküm ve sonuçları işlemin yapıldığı andan itibaren doğrudan doğruya temsil olunana ait olur. Doğrudan temsilin söz konusu olabilmesi için, temsilcinin temsil yetkisine sahip olması ve temsil olunan...

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi, Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli...

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, – ekonomik etkili gümrük rejimleri, – nihai kullanım, – basitleştirilmiş usul uygulamaları ve, – diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşaviridir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama...

Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar

A- Diplomatik muafiyetler  B-   Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı  İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Aşağıda sayılan hallerde, serbest...

Geçici İthalat Rejimi

Geçici ithalat rejimi nedir? Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın; ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak...

Antrepo Rejimi

Gümrük antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu, genel ve özel antrepoları, Genel antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarını, Özel antrepo: Yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla...

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve İthalat Mevzuatı

Serbest Dolaşıma Giriş Şartlı muafiyet düzenlemesi; serbest dolaşımda olmayan eşyaya, – Transit, – Antrepo, – Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, – Gümrük kontrolü altında işleme, – Geçici ithalat; “Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi, – Antrepo, – Dahilde işleme, –...

İhracat Terimleri

  İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları Bedelsiz İhracat: Karşılığında...

İhracat Tanımı

İhracat Yönetmeliğine Göre Tanımı Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı’na uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veya Müsteşarlıkça ihracat kabul edilen sair çıkış ve işlemleri ifade eder.    4458 Sayılı Gümrük Kanununa Göre Tanımı...

Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüleri

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ     Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini, Grup imalatçısı: İdaresi...

Gümrük Mevzuatında Dahilde İşleme Rejimi

Serbest dolaşımda olmayan eşya; -işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, -gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem...