İç Ticaret

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)

Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS) Tarihçesi 

28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08.10.2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almış ve 19.04.2010’da Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak devreye alınmıştır. Eski kayıtların Sisteme aktarılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda 01.01.2015 tarihi itibariyle Sistem 238 ticaret sicili müdürlüğünde kullanılmaya başlanmıştır. Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde hayata geçirilmiştir.

Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS) Fonksiyonları

 

MERSİS iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. Sistemin ikinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.

Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS) Önemi

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile birlikte kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından birisidir. MERSİS ile kamu kurumlarının ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sunulmaktadır. MERSİS, 2016-2019 Ulusal E-Devlet Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi’nin ana kaynaklarından birisi olacaktır.

Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS) Faydaları

MERSİS sayesinde; ticaret sicili kayıtlarının ve dayanağı olan belgelerin elektronik ortamda merkezi bir veri tabanında tutulması ve depolanması, ticaret sicilinde Kanunun öngördüğü aleniyetin sağlanması ve güvenin oluşturulması, sicil işlemlerinde iş akışlarının standart hale getirilerek basitleştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması, sistemden alınan anlık verilerle hızlı ve doğru analiz ve raporlama yapılabilmesi, personel iş yükünün azaltılması, giderlerden tasarruf sağlanması, Bakanlık denetiminde etkinliğin artırılması sağlanmıştır.

Ticaret Sicili

Ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilişkin üçüncü tarafların bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan bir devlet sicilidir. Ticaret sicili, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulmaktadır. İl ve ilçe düzeyinde 238 ticaret sicili müdürlüğü bulunmaktadır. İl ve ilçelerde bulunan ticaret sicili müdürlüklerine “https://www.ticaretsicil.gov.tr/mudurlukler.php” linkinden ulaşılması imkân dahilindedir.

Ticaret sicilinde, ticaret şirketlerinin ve işletmelerin başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kayıtlar tutulmaktadır. Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bu kayıtlar aleni bir biçimde tutulmakta olup; herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilme imkânına sahiptir. Yine Kanunda veya Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça tescil edilen hususlar Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. 6102 Sayılı Kanununun 24 üncü maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca ticaret sicili işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirilmekte ve buna ilişkin sicil kayıtları bu Sistemde tutulmaktadır.

 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Üzerinden Gerçekleştirilen İşlem Türleri

Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla MERSİS’in yazılım ve teknolojik altyapısı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde hayata geçirilmiştir. Yeni versiyonla birlikte, mevzuatta öngörülen bütün tescil işlemleri MERSİS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmekte, böylelikle MERSİS, vatandaşlarımızın şirket işlemlerine ilişkin birçok kolaylığı da beraberinde getirmiş bulunmaktadır.

Sistem kullanılarak aşağıdaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir; Kuruluş (ticari işletmeler, limited şirket, anonim şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif, şube) Acentelik İşlemleri, Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği, Değişiklik (adres değişikliği, sermaye değişikliği, pay devirleri, yetkili değişiklikleri vb. sözleşme değişikliği işlemleri), Ticari İşletme Devri, Tek Ortaklık Tescili, Tasfiye, Ek Tasfiye, Tasfiyeden Dönüş, Terkin, İhya, Merkez Nakli, Merkez Nakli Sonucu Silinme, İflas İşlemleri, Yönetim Kayyımı İşlemleri, Denetim Kayyımı İşlemleri, İnternet Sitesi Tescili, Ad-Soyad Değişikliği, Konkordato İşlemleri, İç Yönerge Tescili (Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergeleri)

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Veri Paylaşımı ve Entegrasyonları 

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından birisidir. MERSİS ile kamu kurumlarının ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sunulmaktadır. Bu kapsamda, 03.12.2019 tarihi itibariyle 35 farklı kurumla veri paylaşılmakta olup, pek çok kurumla ise veri paylaşımı çalışmalarına halen devam edilmektedir. Bu doğrultuda MERSİS, kamu kurumlarınca tutulan aşağıdaki bilgi sistemleriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. T.C. kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), adres bilgileri için yine İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), vergi numarası için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bildirim yükümlükleri için Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleşme imza tasdiki için Noterler Birliği ve e-devlet üzerinden hizmet sunumu kapsamında TÜRKSAT ile entegrasyonlar gerçekleştirilmiş olup, Adalet Bakanlığı nezdindeki Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegrasyonun da en kısa sürede tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

MERSİS verilerin paylaşıldığı kurum listesi aşağıdaki gibidir;

1 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2 Sağlık Bakanlığı

3 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

4 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

5 Türk Patent ve Marka Kurumu

6 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

7 Emniyet Genel Müdürlüğü

8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

9 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

10 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

11 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)

12 PTT A.Ş.

13 Kültür ve Turizm Bakanlığı

14 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

15 Kamu Denetçiliği Kurumu

16 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

17 Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi

18 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

19 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

20 Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

21 Gençlik ve Spor Bakanlığı

22 Orman ve Su İşleri Bakanlığı

23 İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)

24 Ekonomi Bakanlığı (EB)

25 Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

26 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

27 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

28 Kamu İhale Kurumu (KİK)

29 Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)

30 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

31 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

32 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

33 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)

34 İçişleri Bakanlığı 35 Türk Standardları Enstitüsü

MERSİS Kapsamında Tamamlanan Çalışmalar

Nüfus Bilgileri Doğrulama Ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilecek ticaret sicili işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, yaşanacak muhtemel mağduriyetlerin ve suistimallerin önlenmesi bakımından ilgililerin kimlik bilgileriyle doğrulamanın yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı ile veri paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TSM’ler tarafından başvuran kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının fotoğrafları ile birlikte kimlik bilgileri ve 3. derece dahil olmak üzere tüm kan hısımlıklarını içeren bilgilerin MERSİS üzerinden sorgulanabilmesi imkanı sağlanmıştır.

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Entegrasyonu

MERSİS üzerinden gerçekleştirilen kuruluş ve adres değişikliklerinde adres belirlemede, mahalle, sokak, iç kapı ve dış kapı no alanları, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kayıtlı olan bilgiler üzerinden getirilmekte olup; adresin kayıtlı, gerçek ve doğru bir adres olmasını sağlamak amacıyla serbest adres yazılmasına müsaade edilmemektedir.

Potansiyel Vergi Numarası ve Vergi Dairesi Bilgisinin Alınması

Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilen veri paylaşımı ile şirket kuruluş başvurularında MERSİS üzerinden potansiyel vergi numarası alınması sağlanmıştır. Kuruluş işleminin ilgili ticaret sicili müdürlüğü tarafından tescil edilmesi sonrasında alınan potansiyel vergi numarası vergi numarasına dönüşmektedir. Ayrıca yine şirkete ilişkin doğru vergi dairesi bilgisi de veri paylaşımı yoluyla Maliye Bakanlığı’ndan alınmaktadır.

5510 sayılı Kanun Kapsamındaki Bildirimler ile SGK E-Bildirge Yetkili Bilgisinin Alınması

Mevzuat gereği kuruluş sonrasında SGK’ya yapılması gereken bildirim elektronik ortamda MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Kurulacak şirketin SGK işlemlerini yürütmek üzere yetkilendireceği e-bildirge yetkilisine ilişkin bilgiler kullanıcılar tarafından MERSİS’e girilmekte ve bu bilgiler sağlanan entegrasyonla SGK’ya iletilmektedir. Bu işlem için ilgililerin SGK’ya fiziki olarak başvurması işlemi ortadan kaldırılmıştır. Eğer varsa, şirket kuruluşunda çalıştırılacağı beyan edilen kişilere ait bilgilerin MERSİS’ten eklenmesi imkanı da sağlanmıştır. Bu bilgiler şirketin tescili ile birlikte elektronik ortamda SGK’ya iletilmektedir. Böylece bu işlem için SGK’ya ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

Entegrasyonu Şirketlerin tapudaki işlemlerinde ilgililerce tapu yetki belgesi ibraz edilmekte iken Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile yapılan entegrasyon çalışmaları çerçevesinde tapu müdürlüklerince şirket yetkilileri elektronik ortamda sorgulanabilmektedir. TAKBİS ile yapılan entegrasyon sonucunda, şirket yetkilileri elektronik ortamda MERSİS üzerinden sorgulanmaktadır. Böylece şirket yetkilileri fiziki belge olmadan tapu müdürlüklerinde işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması

Şirket kuruluşlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş sözleşmesinde yer alan imzalar ticaret sicili müdürlüklerinde tasdik edilmektedir. Bu çerçevede, MERSİS’den oluşturulan şirket ve kooperatif sözleşmesi kuruculara imzalatılabilmekte olup, MERSİS’de huzurda asaleten veya vekaleten imzalatılan şirket sözleşmeleri için Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler ve tüzel kişiler bakımından ayrı ayrı imza onay belgeleri oluşturulabilmektedir.

İmza Beyannamesinin Oluşturulması

Ticaret sicili müdürlüklerine ibraz edilmesi gereken ve daha önce noterler nezdinde düzenlenen imza beyannameleri 7099 sayılı Kanunla getirilen kolaylık sayesinde ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenebilmekte olup, MERSİS’de her şirket yetkilisi için imza beyannamesi oluşturulabilmesine yönelik uygulama devreye alınmıştır. Yeni düzenleme gereğince imza beyannameleri şirketin merkezinin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün bulunduğu il dışında başka bir ticaret sicili müdürlüğünde de MERSİS’ten oluşturularak düzenlenebilmektedir.

Defter Tasdikleri

7099 sayılı Kanunla getirilen yenilikler çerçevesinde kuruluşta defter tasdikleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmakta olup, MERSİS’de her defter için ayrı ayrı olarak bilgilerinin girilebileceği alanlar oluşturulmuştur. Girilen bilgiler çerçevesinde defterlerin ilk sayfalarına yapıştırılacak defter onay sayfaları MERSİS’den alınabilmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde açılış tasdiki yapılan defterlere ilişkin bilgilerin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmekte olup, bu bildirimin elektronik ortamda MERSİS üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışma tamamlanmıştır.

Şirket Sorgulama Uygulaması

Şirket Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlarımızın ortağı/sahibi veya yetkilisi oldukları şirket/ticari işletmeleri sorgulayabilmeleri sağlanmıştır. Söz konusu uygulama 03.10.2017 tarihi itibariyle hem E-Devlet, hem de Bakanlığımız internet sayfasında kullanıma açılmıştır. Bu çerçevede, ilgililerce e-devlet hesabına giriş yapıldığında MERSİS’te yer alan bilgiler çerçevesinde, kişinin, ortağı/sahibi veya yetkilisi olduğu şirket/ticari işletme bilgisi görüntülenebilmektedir. Böylece ilgililer işletme açılışı, pay devri gibi tescile tabi işlemleri bakımından teyit imkanına sahip olabilmekte olup, ayrıca kişiler, Sistem üzerinden yapacakları sorgulama neticesinde kendilerinden habersiz şekilde adlarına şirket veya işletme açılıp açılmadığını ve bir şirkete yetkili olarak atanıp atanmadıklarını da kontrol etme imkanına

Tüzel Kişiler İçin E-Devlet Yetkilendirme İşlemleri Kamudan İş Dünyasına Sunulan (G2B) Hizmetler İçin E-Devlet Kapısı – MERSİS Entegrasyonu Çalışmaları kapsamında, tüzel kişilerin e-devlet hizmetlerini kullanabilmelerine ve yetkilendirme süreçlerini tamamlayabilmelerine yönelik olarak tasarlanan altyapı ve ekranlar 05.10.2018 tarihinde devreye alınmıştır.

 

MERSİS, e-devlet sisteminin önemli bir doğrulama kaynağı olmuş, böylece şirketlerin de gerçek kişilerde olduğu gibi e-devlet hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır. MERSİS sayesinde E-devlet hizmetleri iş dünyasının kullanımına açılmış olup, 03.12.2019 tarihi itibariyle iş dünyasına sunulan 34 e-devlet hizmetinde MERSİS doğrulama kaynağı olarak kullanılmaktadır.

 

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Entegrasyonu

Elektronik tebligat adresleri 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından oluşturulmaktadır. Söz konusu mevzuata göre ticaret şirketleri için elektronik tebligat adresi oluşturulmasını teminen şirket bilgileri, kurulan veri paylaşımı entegrasyonu sayesinde MERSİS üzerinden PTT A.Ş.’ye elektronik ortamda iletilmektedir. PTT A.Ş. tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ise yine elektronik ortamda MERSİS’e gönderilmekte olup, söz konusu elektronik tebligat adresleri şirketlerin MERSİS sayfalarında gösterilmektedir. Bununla birlikte MERSİS, UETS’ye ilişkin işlemlerde doğrulama kaynağı olarak kullanılmaktadır.

 

Mersis Sistemine Kayıt

MERSİS ana sayfasına “mersis.gtb.gov.tr” linkinden erişim sağlandıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanır Açılan ekranda yer alan “Üye Ol” butonu kullanılarak MERSİS’e üye olunabilmektedir. Diğer taraftan, MERSİS’e giriş, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile yapılabildiği gibi, E-devlet hesabı, E-imza ya da mobil imza kullanılarak da yapılabilmektedir.

mersis sorgulama
mersis sorgulama

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Araç çubuğuna atla