İthalat Süreçleri Nelerdir?

0
1713

İthalat süreçleri sayfamıza hoş geldiniz. Bu yazımızda ithalat süreçleri hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz.

 

 • İthalatçı sıfatıyla ithalat yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar şu süreci izlerler
 • İhtiyaç doğrultusunda satın alma kararı, satın alma müdürlüğünün ithalat birimine bildirilir.
 • İthalat birimi maliyet hesaplar ve yurt dışındaki alternatif satıcılarla ödeme, satış, nakliye gibi konularda ön görüşmeler yapar.
 • Bu görüşmeler ithalat kararı verecek birim tarafından değerlendirilerek, işletmenin çıkarları doğrultusunda optimal kararı verir.
 • İhracatçı ile sözleşme yapılır. İthalatçı firma ürün kabulü için ihracatçı işletmeden proforma fatura talep eder.
 • İthalat departmanı proforma fatura ile konu edilen ürünün yaklaşık maliyetlerini hesaplar.
 • İthalat ile ilgili dosya açılır. Bu parti ihracat ile ilgili tüm belgeler bu dosyada toplanır.
 • Ürünün bedelinin finansmanı için ilgili departman hazırlık yapar. Nakliyesi ithalatçıya ait ise nakliye için ön görüşmeler yapılır.
 •  Vergi Dairesi’ne ithal harcı yatırılır. Harç makbuzu çoğaltılır ve dosyaya takılır. Asıl nüsha bankaya gönderilir.
 •  İthalat peşin ödeme şeklinde ise ithalata konu olan ürünün bedeli ihracatçının banka hesabına transfer edilir. DSB (Döviz Satım Belgesi) alınır. Banka dekontlarının birisi muhasebe departmanına gönderilir. Diğeri ise maliyet tablosuna kaydedilerek dosyaya takılır.
 • Ürün sözleşme dâhilinde sigorta işlemi yaptırılır. Aynı şekilde maliyet tablosuna işlenir. Muhasebe departmanına verilir ve dosyaya takılır.
 • Ambara ithal edilecek ürünlerin listesi verilir.
 • Ürün ihracatçı tarafından gönderilir. Belgeleri (vesaikler) ithalatçıya gelir.
 • Ürünün belgeleri ithalatçısına ulaştıktan sonra gümrüğe gelen ürünler ardiyelere alınır.
 • Gümrükten ürünleri çekmek için, gümrük komisyoncuları ile irtibata geçilir.  Komisyoncuya avans verilir.
 • Gümrük komisyoncusu belgeleri kontrol eder ve gümrük beyannamesi düzenler. Bu beyanname ile beraber gümrük idaresine başvurur.
 • Gümrükte, gümrük kabul masasında beyannameler kontrol edilir ve ithalat rejimi kontrolü yapılır.
 • Bu sırada nakliye şirketinin temsilcisi gümrük ardiyesine gider manifesto veya tır karnesini tescil ettirir.
 • Nakliye Şirketi yetkilisi ordino düzenler ve ithalatçı işletmeye teslim eder.
 • Manifesto tescil biriminde, Gümrük Beyannamesi kayıtları ile karşılaştırılır. Bilgiler doğru ise beyanname onaylanır.
 • Beyanname tescil edildikten sonra numaralandırılır ve beyanname kontrol memuruna sevk edilir. Kontrol memuru beyannamedeki ürünün fiziki kontrolünü yapar. (İhtiyaç durumunda laboratuara sevk edilebilir.) İthal konusu ürün beyana uygun ise ilgili vergiler ödenerek Gümrük Beyannamesi kapatılır.
 • Gümrük tarafından kaşe basılan beyanname ve faturalara fiili ithalatın gerçekleştiği tarih yazılır.
 • Ürünler işletme stoklarına dâhil edilmek üzere gümrükten çekilir ve nakliyesi gerçekleştirilirithalat süreçleri
 • Ambara getirilen ürünler daha önceden ithalat departmanının verdiği listeler ile karşılaştırılır. Ambar giriş tutanağı düzenlenir. Noksanlıklar, hasarlar, farklılıklar ve fazlalıklar ithalat departmanına rapor ile bildirilir.
 • Bilgisayar ortamında stok girişleri düzenlenir.
 • İthalatçı firmaya gümrük işlemlerine aracılık eden müşavir ithalat ile ilgili belgeleri (onaylı faturayı, gümrük beyannamesini, gümrük vergisi alındısı makbuzlarını, KDV makbuzu gibi) ve hizmet faturasını teslim eder. Gümrük müşavirine sözleşme dâhilinde masrafları ve hizmet bedeli ödenir.
 • Bu belgeler işletmenin ithalat biriminde kontrol edilir, çoğaltılır örnekleri maliyet tablosuna işlenerek ithalat dosyasına takılır, asılları ise kayıtlar için muhasebe departmanına gönderilir.

 • İthalat departmanı tarafından kontrol edilen bu belgeler muhasebe departmanı tarafından sözleşme ve yasalara uygunluğu kontrol edildikten sonra yevmiye kayıtları bilgisayar ortamında düzenlenir. Tutulan kayıtlar ve ekli belgeleri TTK ve VUK hükümleri çerçevesinde muhafaza edilir.
 • İthalat departmanı maliyet tablosuna göre ürün ve/veya ürünlerin maliyetlerini hesaplar. Bu bilgiler muhasebe departmanının maliyet muhasebesi birimine iletilir. Bu iki departmanın kayıtları kontrol amaçlı karşılaştırılır.
 • İthalata ilişkin belgelerin doğruluğunun kontrolü neticesinde satıcılara olan ithalat bedeli ve ithalat sürecinde oluşan maliyetler finans departmanı tarafından ödenir.
 • İthalatçı firma; gümrük idaresi tarafından onaylı faturanın aslını, gümrük beyannamesi suretini, sigorta şirketi poliçesinin aslını, gümrük makbuzunun örneğini (kambiyo taahhüdünün kapatılması için) bankaya teslim etmesi zorunludur.
 • Kambiyo mevzuatına göre, 30 maddede adı geçen belgelerin tesliminden sonra ithalat dosyası ve taahhüdü kapatılmış olur.

 

Aşağıda ithalat için gerekli belgeleri örneklerini görebilirsiniz.

İthalatı Yasak Olan Mallar’ı Görmek İçin Tıklayın

İthalat hesabı nasıl kapanır öğrenmek için tıklayın

İthalat Denetimleri İçin Tıklayın

Bedelsiz ithalat Nedir için Tıklayın

İthalat İşlemlerinde Müeyyide Uygulamaları için Tıklayın

 

Belge: Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (2. sayfa)

Belge: Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (2. sayfa) 

 

Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (1. sayfa)

Nakliyat Sigorta Poliçesi Örneği (1. sayfa) 

döviz satım belgesi

döviz satım belgesi 

Belge : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi

Belge : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi 

Belge : Çeki Listesi (İhraç Malı)

Belge : Çeki Listesi (İhraç Malı)

İthalatçı firmanın tüzel kişilik bilgileri,

İhracatçı firmanın adı unvanı, adresi, kaşe ve yetkili imzaları,

Çeki listesi numarası, tarihi,

Ticari fatura numarası, tarihi ve seri numarası,

Ticari malın cinsi, nevi, miktarı, net ve bürüt ağırlığı, diğer ölçütleri,

Stoklara girişte ve duran varlıkların kayıtlara alınışında önem arz eder.

Belge: Uluslararası Hamule Senedi / CMR

Belge: Uluslararası Hamule Senedi / CMRKarayolu Konşimentosu: Uluslararası CMR anlaşması hükümlerine göre, anlaşmayı imzalayan ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir.

İhracata konu olan malların teslim alınarak, istenilen yere teslim edilmek üzere nakliyeci kuruluş tarafından teslim alındığını gösteren kıymetli evrak niteliği taşıyan belgedir. CMR belgesine sahip olan ithalatçı kuruluş malı teslim alma hakkına sahiptir.

a) Alıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi, eşyanın gönderildiği yer ve taşıma senedinin emre yazılı olması isteniyorsa emrine şerhi,

b) Taşınacak eşyanın cinsi, ağırlığı veya adedi, paket halinde iseler paketlere yazılı numaraları ve işaretleri ve ambalajın şekli ve niteliği,

c) Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,

d) Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi,

e) Taşıma ücreti ve ücret ödenmiş ise bu husus,

f) Taşımanın yapılacağı müddet,

g) Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususlar.

Taşıma şirketi tarafından 3 nüsha olarak tanzim edilen bir belgedir. CMR taşıma senedinin bir nüshası ihracatçıya (gönderene), bir nüshası yük ile birlikte gönderilir, bir nüshası da nakliyeci kuruluş tarafından dosyalanır. İhracatçıdaki nüsha ürünün bedeli karşılığında alıcıya (ithalatçıya) verilir.

Malların gümrükten çıkışının  yapılabilmesi için gümrüğe sunulan matbu belgedir. Gümrük tarafından mallar kontrol edilirken istenen bir belgedir. İhracatın yapıldığını gösterir. KDV iadesi işlemleri için, Türk Eximbank kredi taahhüdü ve teşvik taahhüdü kapaması için, muhasebe kayıtları için  kullanılır.  

1 nolu Nüsha: Kırmızı renkte düzenlenir. Gümrük idaresinde kalır.

2 nolu Nüsha: Yeşil renkte düzenlenir. Gümrük Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merk. Ve TÜİK’e gönderilir.

3 nolu Nüsha Sarı renkte düzenlenir. İhracatçı firmada kalır. Kambiyo ve KDV işlemlerinde kullanır.

4 nolu nüsha: Mavi renkte düzenlenir. Varış gümrüğünde kalır. Varış gümrüğünde kalır.  Varış ülkesinde teyit için çıkış gümrüğüne gönderilir.

5 nolu nüsha : Mavi renkte düzenlenir. Çıkış gümrüğünde kalır ve transit rejimde kullanılır.

İthalatta kullanılanlar nüshalar:

6 nolu nüsha: Kırmızı renkte düzenlenir Varış noktasındaki gümrükte kalır İthalat işlemi bittikten sonra  Güm. Gen. Müd. Bilgi işlem Merkezine gönderilir.

7 nolu nüsha yeşil renkte düzenlenir. İstatistiki  bilgiler için TÜİK’ GÖNDERİLİR.

8 nolu nüsha : Sarı renkte düzenlenir. İthalatçı şirkette kalır. Kambiyo ve KDV işlemlerinde kullanır.

Sigorta Belgesi Hazırlanırken Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar

Ticaret konusu belgelerle tutarlı olacak şekilde ürün tam olarak açıklanır.

İşaret ve numaraların doğruluğunu kontrol edilir.

Seyahat güzergahını tam olarak belirtilir.

Kısa yolculuklarda, nakliye aracının adını yazmak mümkün olmayabilir. Bu durumda nakliye firmasının adı veya taşıyıcının adı yazılır.

Sigorta bedelinin maliyetleri karşılayacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Bu çerçevede navlun, menşe şahadetnamesi, gözetim raporu almak için yapılan harcamalar da dikkate alınmalıdır.

Sigorta bedeli, değişik risk ve değişik rotalar için farklı olduğundan sigortacı ile birlikte gönderilen mala ilişkin özel koşullar ve gönderilen yere ilişkin riskler kontrol edilmelidir. Gemide farklı türden ürünler var ise; seramik, masa örtüsü gibi ürünler aynı yere gönderilseler dahi sigorta açısından farklı oranlar uygulanacaktır.

Sigortacının, malın gönderildiği ülkedeki temsilcisinin bulunduğundan ve talep halinde gecikme olmaksızın sigorta talebinizin karşılanacağından emin olunması gerekir.

Belge : İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Belgesi

Belge : İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Belgesi 

Belge: Gümrük Müşavirlik (Hizmet) Faturası

Belge: Gümrük Müşavirlik (Hizmet) Faturası 

Belge: Gümrük Vergisi Tahsil Alındısı Dekontu

Belge: Gümrük Vergisi Tahsil Alındısı Dekontu

İTHALAT MALİYET TABLOSU

ÜRÜN:    Paketleme Makinesi FATURA NO: 012 ÜRÜN KODU : 0212
İŞLEM TÜRÜ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ FİYATI TL TUTARI TOPLAM
1. MAL BEDELİ 258.000.-
1. 1. Mal Bedeli FOB 150.000 1.720.- 258.000.
1. 2. Mal Bedeli CIF
2. NAKLİYE GİDERLERİ 2.130.-
2. 1. Yurt Dışı Nakliye Gideri 1.000 1.730.- 1.730.-
2. 2. Yurt İçi Nakliye Gideri 400.-
3. SİGORTA GİDERİ 250.- 250.-
4. GÜMRÜK MASRAFLARI 1.005.-
4. 1. Gümrük Vergisi 1.000.-
4. 2. Damga Vergisi 5.-
4. 3. Kay. Kul. Destekleme Fonu (KKDF)
4. 4. Gümrük Fazla Mesai Ücreti
4. 5. Demuraj Bedeli
4. 6. Anti Damping bedeli
5. BANKA MASRAFLARI 50.-
5. 1. Banka Havale Bedeli 50.-
5. 2. Banka Komisyon Ücreti
5. 3. DSB-Döviz Satım Belgesi Ücreti
6. ANTREPO GİDERLERİ 175.-
6. 1. Ardiye Ücreti 75.-
6. 2. Yükleme-Boşaltma ücreti 100.-
7. İSTEK-KOŞULLU GİDERLER 25.-
7. 1. TSE  Onay Gideri 25.-
7. 2. Tercüme Gideri
7. 3. Kimya hane Raporu
7. 4. TSE ve Kimya Yolluk Gideri
7. 5. Tam Tespit Raporu Gideri
7. 6. İthali İzne Bağlı Mal İzin Gideri
7. 7. Sözleşme Giderleri
8. KUR FARKI GİDERLERİ
8. 1. İthalat Bedeli Kur Farkı
8. 2. Diğer Kur Farkları
8. 3. Değerleme Kur Farkları
9. KREDİ GİDERLERİ
9. 1. Kredi Faiz Giderleri
9. 2. Kredi Faizi Kur Farkları
10. TEMİNAT MEKTUBU GİD.
11. MONTAJ GİDERLERİ 100.-
11. .D. Varlık Montaj Gideri 100.-
11. 2. Montaj Malzeme Giderleri
11. 3. Montaj Teknik Servis Ücreti
12. ORDİNO BEDELİ+Damga Ver.
13.KONTEYNER GİDERİ
13. 1. Geçici Kabul Gideri
14. GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ÜCRETİ 20.-
14. 1. Gümrük  Müşaviri Hizmet Bedeli 20.-
15. DİĞER GİDERLER
TOPLAM TUTAR 261.755.- 261.755.-
BİRİM MALİYET 261.755 / 1.72 =152.183.- 152.183.-  Euro 261.755.- TL

İthalat Maliyet Tablosu Sonuç Bilgileri

İthalat 150.000 Euro’luk 1 adet paketleme makinesi için gerçekleştirilmiştir.

İthalat maliyeti 150.000 Euro olan paketleme makinesi, ithalatın tamamlanmasından sonra 152.157 Euro’ya ulaşmıştır. Bu 2,157 Euro’luk fark ithalat maliyet tablosu ile tespit edilmiştir.

İthalat maliyet tablosundan edinilen bilgiler ışığında  maliyet analizi yapılır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here