Gümrükte Temsil

Doğrudan Temsil

 • Doğrudan temsilde, kendisine yetki verilmiş olan temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemin hüküm ve sonuçları işlemin yapıldığı andan itibaren doğrudan doğruya temsil olunana ait olur.
 • Doğrudan temsilin söz konusu olabilmesi için, temsilcinin temsil yetkisine sahip olması ve temsil olunan adına ve hesabına hareket etmesi gerekir.
 • Temsilci, temsilname ile imza atar ve doğrudan firma sahiplerini ve yönetim kurulunu temsil eder, attığı her imza da kendilerini doğrudan bağlar.

Doğrudan temsil yoluyla yapılacak işlemlerde Temsilcilerin ;

-Beyanname imzalanabilmesi,

– tahakkukun tebellüğü,

– itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil,tüm gümrük işlemlerinin takibinde;

**çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu,

**şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması

**bu  belgelerin gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu’na sahip olmaları istenir.

 • Doğrudan Temsil İş Takibi:

  Temsilcilerin sahip olduğu Temsilnamenin gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

  Söz konusu temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.

  Doğrudan temsil yetkisiyle gümrük idarelerinde iş takibi yapacak kişilerin kimliklerinin doğru tespit edilmesi ve yetkisiz kişilerin iş takibinin önlenmesi amacıyla, kendilerine Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı verilir.

  Söz konusu kart, Bilge kullanıcı kodu ve şifresi almak için başvurulan gümrük müdürlüklerince imzalanıp verilir.

          Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

      Doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir.

 1. a) Hukuki Sonuç Doğurmayan Gümrük İşlemlerinde İş Takibi:
  Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılması sırasında, beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerine ilişkin iş takibinin yapabilmesi için şirketin çalışanı olunmak zorunludur. Kişilerin şirket çalışanı olduklarının tespiti belgelerle yapılır.
 2. b) Hukuki Sonuç Doğuran Gümrük İşlemlerinde İş Takibi:
  Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan Temsilcilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için SSK belgesi, maaş bordrosu, temsilname ilişkin gelir vergisi kesintisinin yatırıldığına ilişkin belgelere , Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesine haiz olması ve bunun ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

  4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapanların iş takiplerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir özel düzenleme olmamakla beraber, gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılarına uygulanan geçici iş takibinin önlenmesi ve daimi olarak iş takibinin önlenmesi cezaları, doğrudan temsilcilere de uygulanabilmektedir.

 • Özet Beyan ve Transit için

Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.

Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

 • Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.
 • Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir.
 • Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.
 • Eşyanın sahipleri (Doğrudan Temsil)
  * Sahipleri adına hareket edenler (Doğrudan Temsil)
  * Gümrük Müşavirleri (Dolaylı Temsil)
  * Hızlı Kargo Taşıma Firmaları ve Posta İdaresi (Dolaylı Temsil)
  * Kara, deniz ve havayolu İşletmeleri ile Nakliyeci Kuruluş temsilcileri taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini takip için (Doğrudan temsil)
  * Devlet, Belediye, İl Özel İdareleri ile diğer Kamu tüzel kişilerin amir ve memurları (Doğrudan temsil)
  * Özel hukuk tüzel kişilerin kendilerini temsile yetkili personeli (Doğrudan Temsil)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *