Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisnalar

0
254

A- Diplomatik muafiyetler

 B- 

 •  Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı
 •  İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller
 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller

Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır:

 1. 1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya,
 2. 2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,
 3. 3.  Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, “Savunma Sanayii Başkanlığı,” Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi,

Diplomatik muafiyetlerin uygulanmasında karşılıklılık şartı

 • Diplomatik muafiyet ve kolaylıkların uygulanabilmesi için, aynı muafiyet ve kolaylıkların yabancı devletler tarafından da karşılıklı olarak gösterilmiş bulunması şarttır.
 • Daha az muafiyet ve kolaylık gösteren devletler hakkında karşılıklı uygulanacak muafiyet ve kolaylıklar o nispette azaltılır.

Diplomatik muafiyete tabi eşyanın gümrük işlemleri

 • Diplomatik muafiyetten yararlanan;
 1. a) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,
 2. b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,
 3. c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli misyon şefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,

ç) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personelinin,

 1. d) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında görevli idari ve teknik personelin,

beraberlerinde gelen kişisel eşya ve ev eşyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her türlü eşya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmaz ve bu eşya muayene edilmez.

 • Sözü edilenlerin kimlikleri pasaportlarının incelenmesinden anlaşılır. Şüphe ve yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar olmadıkça, bu eşya muayene edilmez.

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

I- Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı

 • Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı
 • Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya
 • Nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır.

 II- İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya

 • İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar

A)Taşıma Araçları taşıtlarla ilgili genel şartlar

 • Demiryolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar; Aynı tip ve aynı kıymetteki demiryolu taşıtının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, yapılan bir anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin tasarrufuna bırakılan demiryolu taşıtıyla ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.
 • Paletler; paletler için geçici ithalat izni verilir. Aynı tür ve aynı kıymette olan paletin ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, daha önce geçici ithaline izin verilen palet ile ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

Konteyner; a) Sahibinin veya işletmecisinin kimliği,

 1. b) Sahibi veya işletmecisi tarafından verilen ayırt edici işaret ve rakamlar, sabitleştirilmiş teçhizatı dahil dara ağırlığı,
 2. c) Hava taşımacılığında kullanılan konteyner hariç, konteynerin ait olduğu ülke, bilgilerinin görülebilen uygun bir yerine, çıkarılmayacak şekilde işaretlendiği anlaşılan konteynere geçici ithalat izni verilir.

B)Yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya

Türkiye Gümrük Bölgesinde ikamet etmediği halde, bu bölgeye geçici olarak gelen yolcuların seyahatleri sırasında kişisel ve sportif amaçlarla kullanacağı  makul miktardaki eşyaya, geçici ithalat izni verilir.

 • Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ;Gemi adamlarının ihtiyacına yönelik olarak;
 1. a) Uluslararası deniz trafiğine kayıtlı bir gemide,
 2. b) Mürettebat tarafından geçici olarak gemiden kıyıya indirilmesi durumunda kıyıda,
 3. c) Kültürel, sosyal veya dini amaçlarla düzenli hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından bu kuruluşlarda, kullanılmak amacıyla getirilen ek-2’deki listede yer alan ihtiyaç malzemesine, geçici ithalat izni verilir.

C)Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat

 • Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi

Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşuna veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemesine, geçici ithalat izni verilir.

 • Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı

Türkiye Gümrük Bölgesinden temin edilememesi nedeniyle hastane ya da başka bir tıbbi kuruluşun acil ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, bu kuruluşlara teşhis veya tedavi amacıyla bedelsiz gönderilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatına, geçici ithalat izni verilir.

 • Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat ile sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait mevzuatta belirtilen liste kapsamı eşyanın  sayılan amaçlar için getirilen hayvanlara, geçici ithalat izni verilir.

D)Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme

 • Ses, görüntü veya veri taşıyan eşya

Aşağıda yer alan ses, görüntü veya veri taşıyan eşyaya geçici ithalat izni verilir:

 1. a) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri, basılı ve işleme tabi tutulmuş ve diğer kayıtlı görüntü taşıyan eşya.
 2. b) Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönderilen filmler, manyetik bantlar ve teller ile diğer ses veya görüntü taşıyan eşya.
 3. c) Ücrete tabi olarak toplu gösterime sunulmadığı sürece, yabancı ürünlerin işlevini veya mahiyetini tanıtan filmler.

ç) Otomatik veri işlemede kullanılmak üzere ücretsiz olarak gönderilen veri taşıyan eşya.

 • Turistik reklam malzemesi

Turistik tanıtıma yönelik ek-4’teki listede yer alan reklam malzemesine, geçici ithalat izni verilir.

 • Mesleki teçhizat

 

 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiye ait olan,

b)Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi veya bu kişi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın istihdam edilen kişi tarafından getirilen,

 1. c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi tarafından ya da onun denetimi altında kullanılan,mesleki teçhizata, geçici ithalat izni verilir.
 • Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme
 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan,
 2. b) Ticari amaç gütmemek üzere öğretim, bilimsel araştırma veya mesleki eğitim amacıyla kurulan özel veya kamu kurumları tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda kendi sorumlulukları altında kullanılmak için getirilen,
 3. c) Getiriliş amacına uygun miktarda olan,

ç) Ticari amaç dışında kullanılmak üzere getirilen,pedagojik materyal ile ek-7’deki listede yer alan eğitim, bilimsel veya kültürel faaliyetlerle bağlantılı olarak gönderilen diğer eşyaya geçici ithalat izni verilir.

E)Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları

 • Ambalajlar

Dolu olarak getirildikleri takdirde boş veya dolu olarak ya da boş olarak getirildikleri takdirde dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajlara geçici ithalat izni verilir.

 • Özel nitelikte eşya
 1. a) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az %75’inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla, bu bölgede yerleşik kişiye imalat işlerinde kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer araçlar ile kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer araçlar.
 2. b) Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve bu kişi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye tamamı ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılmak üzere, bedelsiz gönderilecek özel alet ve araçlar.
 3. c) Test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak amacıyla gönderilen eşya,

ç) Test, deneme veya tanıtımın gerçekleştirilebilmesi için kullanılması gereken eşya,

 1. d) Niteliği gereği eşyanın reklamının yapılması veya eşyanın belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla gönderilen eşya,
 2. e) Test veya denemeye tabi tutulmayı içeren satış sözleşmesine konu eşya,
 • Numuneler;Üretilmiş belli bir mal grubunu temsil edecek ya da üretilmesi planlanan eşyanın örnekleri niteliğinde olan numunelere geçici ithalat izni verilir.
 • Üretim araçları ve parçaları; Tamir veya siparişe konu üretim araçları veya bunların parçalarına, tamir veya teslim süresi boyunca kullanılmak ve tamirci veya tedarikçi tarafından bedelsiz olarak gönderilmek kaydıyla tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.

F)Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya

Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya

 • Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir. Bu kapsamdaki eşyanın, işyerinde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı sergiler dışındaki genel bir sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterim ve kullanım amacıyla geçici ithal edilmesi ve bu amaç doğrultusunda geçici ithal edileceğinin ilgili sergi veya fuar organizasyonundan alınacak belge ile kanıtlanması gerekir. Bu tür etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşyadan etkinlik süresince elde edilen eşya da bu rejime tabi tutulmuş sayılır.

G)Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya

 • Yedek parça, aksesuar ve ekipman

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve bakım için gerekli olan yedek parça, aksesuar ve ekipmanlara, geçici ithalat izni verilir.

 • Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya

Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir.

II-İthalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya

 • Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya

Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlandırılmaz:

 1. a) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya.
 2. b) Tüketilebilir nitelikteki eşya.
 3. c) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.
 • ç) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya.

Geçici İthalatta Teminat

 • Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat
 • Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.
 1. a) Sözlü beyana konu olan eşya,
 2. b) Yazılı beyana konu olan;

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,için teminat aranmaz.

 • Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının % 3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

 • Geçici İthalata Tabi Eşya için izin verilmeyen uygulamalar  

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

 Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

 • Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller

I-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya

 • Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

II-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya

A)Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorluveya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları Muafiyetin kapsamı

B)Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev EşyasıMuafiyetin kapsamı

C)Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya

D)Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya

E)Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim

F)Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı

G)Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı

H)Kişisel Eşya

III-Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

A)Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya Yolcu beraberi eşya

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan  kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

 • Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avroolarak uygulanır.
 • Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

 Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma  mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için  45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

 1. a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
 2. b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
 3. c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %0,

ç) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.”

Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

 1. a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
 2. b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluylagelmesi,
 3. c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla

gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,gerekir.”

 • Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya

Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

B)Şeref Nişanları veya Ödülleri Muafiyetin kapsamı

C)Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler

IV-Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma SokulanMalzeme ve Eşya

A)Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya

 

B)Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar

 • Kitap, yayın ve belge

Herhangi bir kişi veya kurum tarafından gönderilen, ek-10’daki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı kitap, yayın ve belgelerin serbest dolaşıma girişinde, gümrük vergileri aranmaz.

 • Görsel ve işitsel malzeme

Kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından getirilen veya bunlar tarafından kullanılmak üzere gönderilen, ek-11’deki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı görsel ve işitsel malzemelerin gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir.

 • Bilimsel alet, cihaz ve malzemeler

Muafiyet, esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile bu kuruluşlara bağlı birimler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan eşya için uygulanır.

C)Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar

 • Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye’deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlara muafiyet tanınır.

 

D)Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler

E)İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri Muafiyetin kapsamı

F)İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler
G)Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya

V-Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat
A);İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler
Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet

B)Türkiye Gümrük Bölgesindeki Çiftçilerin Komşu Ülkede Elde Ettikleri Ürünler
Türkiye Gümrük Bölgesindeki çiftçiler

C)Komşu Ülkelerdeki Çiftçilerin Türkiye Gümrük Bölgesindeki Toprak ve Ekinlerinin İşlenmesi Amacına Yönelik Ürünler ;
Komşu ülkelerdeki çiftçiler.

D)Numuneler, Reklam Malzemeleri ve Ticari Fuarda Tüketilen Ürünler
Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller

Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler
Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler

E)İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya
İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya

VI-Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya
A)Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler

B)Canlı Hayvanların Nakli Sırasında Gerekli Eşya

C)Ulaşım Araçları ile Özel Konteynerlerde Mevcut Bulunan Akaryakıt ve Madeni Yağlar

D);Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya

VII-Bilgi Materyali İthalatı
A) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik Gönderilen Eşya
B)Turistik Reklamcılık Malzemeleri
C)Ticari Değeri Olmayan Çeşitli Belge ve Diğer Eşya
VIII-Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması
A)Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıklar İçin Gelen Eşya
B)Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme Niteliği Olan Cenaze Levazımatı

IX-Diğer Eşya
A);Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya
Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya

 Engellilerin kullanımına mahsus eşya
B)Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya
C)Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here