Gümrük Vergileri

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla belirlenen kıymettir.

GÜMRÜK VERGİSİ

 • Gümrük Kanunu’na göre gümrük vergisinin konusunun Türkiye gümrük bölgesine giren çıkan eşya ile taşıt araçları ve dış ticarete konu eşyadır.
 • Bu vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük yükümlülüğünün doğduğu, yani ithal için verilecek olan gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan gümrük tarifesine göre hesaplanmaktadır.
 • İthalat işlemleri vergiler
 • Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir.
 • İthalat işlemlerinizden gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır.
 • İthalattan en yaygın olarak alınan, bu nedenle ithalat işlemleriniz sırasında karşılaşmanızın en muhtemel olduğu vergiler, fonlar ve kesintilerdir.
 1. Gümrük vergisi

Gümrük vergisi, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’a dayanmaktadır.

 • Gümrük vergisinin matrahı ürünün CIF fiyatıdır ve ad valorem hesaplanır.

İthal edilecek eşyanın tarife sınıflandırmasındaki yerinin belirlenmesi için Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne

bu eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranının öğrenilmesi için İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelere bakılması gereklidir.

 • Gümrük vergisi,

-İthalat Rejim Kararı ile belirlenen ve bu Karara ekli listelerde yer alan;

-eşyanın ilgili gümrük tarife istatistik pozisyon numarasının (GTİP) karşısında belirtilen;

-ticaret yapılan ülke, ülke grupları ve/veya menşe ülkeye göre farklılık gösterebilen,

– eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanan vergidir.

 • İthalat Rejimi Kararı’na ekli listeler, yalnızca dış ticarete konu edilen eşyaya uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını ve toplu konut fonunu gösterir.
 • Bu listeler, eşyanın tarife sınıflandırmasını esas alarak GTİP bazında düzenlenmekle birlikte, tarife cetveli yerine geçmez.

Vergi oranları ;

-eşyanın ait olduğu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’na (GTİP),

-değişen iç ve dış ekonomik koşullar ile gereklere, (damping, ek mali yükümlülük,vs.)

-malların özel durumlarına (nihai kullanım vs.)

-menşeine göre her üründe farklılık göstermektedir.

 • Gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir.
 • AB : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
 • B–HER. : Bosna-Hersek
 • D-8 : Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)
 • EFTA : EFTA Üyesi Ülkeler
 • ADA. : Faroe Adaları
 • KORE : Güney Kore
 • GÜR. : Gürcistan
 • : Malezya
 • SİNG. : Singapur Cumhuriyeti
 • T.S ÜLKELERİ : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi
 • A.G.Ü. : En Az Gelişmiş Ülkeler
 • Ö.T.D.Ü. : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
 • Y.Ü. : Gelişme Yolundaki Ülkeler
 • Ü. : Diğer Ülkeler
 • Gümrük Beyannamesinde Vergi Kodları
 • 10 Gümrük Vergisi
  12 Tek ve Maktu Vergi
  40 Katma Değer Vergisi
  61 Telafi Edici Vergi(ihracat)
  89 Damga Vergisi

991 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

 • Gümrük Vergisi Örnek Hesaplama ;

Eşya tutarı CIF ;  1000.- USD   Kur ; 1,65                        Gümrük Vergisi Oranı ;  20

Gümrük Vergisi Matrahı ; 1000 x 1,65 = 1650 TL        Gümrük Vergisi      %20      330 TL

 1. Katma değer vergisi (KDV)

  Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet teslimlerinden alınan, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür.

İthalatta KDV mükellefi mal ve hizmet ithal edendir.

 • KDV’nin yasal dayanağını 3065 Sayılı KDV Kanunu oluşturur. Bu Kanuna göre, bu Kanunda belirtilen ithalat istisnaları dışında kalan her türlü mal ve hizmet ithalatından KDV alınır.
 • Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca her türlü mal ve hizmetin ithalatı KDV’nin konusunu oluşturur.
 • 8’inci maddesi uyarınca ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar KDV’nin mükellefleri arasındadır.
 • İthalattan alınan KDV, gümrük idaresi tarafından hesaplanır; gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda tahsil edilir.
 • İthalatta uygulanan KDV oranları 3065 sayılı KDV Kanununa ekli listelerde belirlenir.
 • KDV Kanunu uyarınca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan giderlerden (ardiye, antrepo, tahmil, tahliye, vb.) vergilendirilmeyenlerin, ithalatta KDV matrahına konu edilmesi gerekmektedir.
  KDV Hesaplama Örnek ;
 • Eşya tutarı CIF ;  – USD       Kur ; 1,65      Gümrük Vergisi Oranı ;  20   KDV Oranı        ; 8
 • Gümrük Vergisi Matrahı ; 1000 x 1,65 = 1650  TL
 • Gümrük Vergisi      %20          330  TL
 • KDV Matrahı ;                                   1980 TL
 • KDV %8            158,40        TL
 1. Tek ve maktu vergi
 • TMV vergi, ticari olmayan vergiye tabi eşyadan ve sınır ticareti kapsamında ithal edilecek eşyadan ithalat vergileri yerine geçmek üzere belirli bir tarife üzerinden alınmaktadır.
 • TMV’nin; ticari olmayan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşya ile yolcu beraberinde getirilen vergiye tabi eşyada, sınır ticareti kapsamında ithal edilen eşyada ve sınır ticareti kapsamında değerlendirilen standart depo limitini aşan eşyada olmak üzere üç tür uygulaması bulunmaktadır.
 • Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı, bedeli 1.500 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan, Avrupa Birliğinden doğrudan gelen eşya için %18 oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için %20 oranında vergi alınır.

Bu eşyanın ÖTV Kanununa ekli olan IV sayılı liste kapsamına girmesi durumunda, buna ilave olarak %20 oranında vergi uygulanır.

 • Kitap veya benzeri basılı yayından ise vergi alınmamaktadır.
 • Posta ya da hızlı kargo yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli belirlenirken, faturaya, satış fişine veya ödemeye ilişkin belgeye bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin şüpheli bulunması durumunda, gümrük memurlarınca kıymet tespiti yapılır ve gümrük işlemleri tamamlanır.
 • Avrupa Birliğinden doğrudan gelen eşya için %18 oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için
 • Çin’den satın aldığımız ve hızlı posta ile gelen brüt 2.-kg ağırlığında ve 200.-USD değerindeki kırılmaz cam süs eşyası için ödeyeceğimiz tek ve maktu vergi ne kadardır?
 • USD ; 6 TL 200 x6 =1200 TL          1200 X %20 = 240 TL TEK VE MAKTU VERGİ
 1. Özel tüketim vergisi (ÖTV)

  ÖTV, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na dayanmaktadır. Avrupa Birliği yasalarına uyum kapsamında düzenlenen bu kanunla birlikte çeşitli vergi, harç, fon ve pay ÖTV başlığı altında bir araya getirilmiştir. Kanun’da dört ayrı listede belirtilen ürünlerin teslimi ve satışı işlemlerinin ÖTV’nin konusunu oluşturduğu belirtilmiştir.

  5. İlave gümrük vergisi (İGV) 

İlave Gümrük Vergisi, gümrük vergilerinin eş etkili bir çeşidi olup, dış ticarette ‘Tarife Dışı Önlemler’ kapsamında, ithalatta ‘Fark Giderici Vergiler’ başlığı altında değerlendirilmektedir.

İlave Gümrük Vergisi ile amaçlanan, yerli endüstri mallarını korumak için yüksek bir iç fiyat belirlemektir.

İlave Gümrük Vergisi bir dış ticaret politikası aracı olarak, ithalatın olumsuz etkilerinden korunması istenilen sektör ürünlerinin belirlenen fiyata ulaşabilmesi için alınacak fark giderici bir vergi olarak tanımlanabilir.

İlave Gümrük Vergileri Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Bakanlar Kurulu İlave Gümrük Vergileri ile ilgili kararını Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ olarak çıkarır.

Ancak belirlenecek olan İGV oranı her halükarda Gümrük Giriş Tarife Cetvellindeki hadlerin yüzde elli arttırılmış düzeyini aşamaz.

İlave Gümrük Vergisi aramızda ticaret antlaşması olmayan üçüncü ülke menşeli eşyalara uygulanmakta olup uygulanacak olan vergi oranları eşya bazında değişiklik göstermektedir.

2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; karar kapsamında olup AB, EFTA veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler menşeli olanlar dışında kalan eşyanın ithalatında İGV tahsil edilmektedir.

Ancak Gümrük Vergileri’ ne kıyasla çok daha yüksek vergi hadlerine sahiptir.

İlave Gümrük Vergisi Uygulaması

İlave Gümrük Vergisi tutarını belirlemek için ;

 1. Aşama ; Eşyanın ‘Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun(GTİP)’ tespitidir.

Eşyaya uygulanacak olan tüm gümrük vergi ve fonları ile tarife dışı önlemleri Gümrük Tarifeleri üzerinden yürütüldüğünden öncelikle eşyanın sınıflandırıldığı GTİP’in İlave Gümrük Vergisi kapsamında olduğunun tespiti gerekmektedir.

 1. Aşama ; Eşyanın ‘Menşeinin’ tespitidir.

Eşyanın ticaret anlaşmalarına taraf olan ülkeler dışında, üçüncü ülke (İthalat Rejim Kararında ‘Diğer Ülkeler’ olarak sınıflandırılmaktadır) menşeli olması gerekmektedir.

 1. Aşama ; Eşyanın menşe tespitinden sonra ise ‘Gümrük Kıymeti’ ve ‘Fiziki Miktar’ tespiti yapılmalıdır.

İlave Gümrük Vergisi uygulamasında genel olarak karma vergileme sistemi kullanılmaktadır.

– Spesifik vergi kapsamında ürünün miktarı üzerinden hesaplanan minimum ve maksimum hadler belirlenmekte,

– Sonrasında ise ad valorem vergilemeye uygun şekilde ürünün kıymeti üzerinde hesaplanan tutar minimum ve maksimum hadlerin arasında kalıyor ise bu tutar, minimum haddin altında ise minimum değer ve yine maksimum haddin üzerinde ise maksimum değer vergi tutarı olarak esas alınır.

İlave Gümrük Vergisinin belirlenmesinde eşyanın kıymeti kadar ağırlığının da önem taşır.

İlave Gümrük Vergisi Muafiyeti;

İlave Gümrük Vergisi ticaret anlaşmalarına taraf olan ülke menşeli ürünlere uygulanmamaktadır.

Vergi haddi 0 (sıfır) olan ülkeler ;

1 – Avrupa Birliği Menşeili Ürünler: Doğrudan Avrupa Birliği’nden A.TR Belgesi ve Menşei Şehadetnamesi ile getirilmesi halinde İGV sıfır olarak uygulanacaktır.

2 – EFTA ülkeleri Menşeili Ürünler: Doğrudan EFTA ülkelerinden EUR 1 Belgesi ya da Fatura Beyanı ile getirilmesi halinde İGV sıfır olarak uygulanacaktır.

3 – Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri Menşeili Ürünler: Doğrudan STA ülkelerinden EUR 1 ya da Fatura Beyanı ile getirilmesi halinde İGV sıfır olarak uygulanacaktır.

4 – Pan Avrupa Menşei Kümülasyonu (PAMK) Menşeli Ürünler : Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ve EFTA ülkeleri arasında olan kümülasyon sistemi olup, bu sisteme dahil olan tarafların birbirleri ile yaptıkları işlemler kapsamındaki sanayi ürünlerinde İGV haddi O (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

Ancak eşyanın kümülasyona taraf ülkeler menşeli olduğunun ‘Tedarikçi Beyanı’ ile ispatlanması gerekmektedir.

5 – Pan Avrupa Akdeniz Menşei Kümülasyonu (PAAMK) Menşeli Ürünler : Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları, Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan , Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasında olan kümülasyon sistemi olup, bu sisteme dahil olan tarafların aralarında Serbest Ticaret Anlaşması olması halinde (değişken geometri- variable geomerty) yaptıkları işlemlerde sanayi ürünlerinde İGV haddi 0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

Ancak eşyanın kümülasyona taraf ülkeler menşeli olduğunun ‘Tedarikçi Beyanı’ ile ispatlanması gerekmektedir.

 

6 – Batı Balkan Menşei Kümülasyon Sistemi(BBMK) Menşeli Ürünler: Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ arasında olan kümülasyon sistemi olup, bu sisteme dahil olan taraf ülkelerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde İGV haddi O (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

7 – Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore, Şili, Gürcistan, ve Malezya: İlgili ülkeler için eşyaların ‘Doğrudan Sevkiyat’ kapsamında olması durumunda muafiyet uygulanmaktadır.

Diğer STA ülkeleri için ise dahil oldukları kümülasyon sistemi doğrultusunda Avrupa Birliği, EFTA ve kümülasyonun diğer ülkelerinden eşyanın gelmesi durumunda doğrudan sevkiyat kabul edilerek muafiyet uygulanmaktadır.

İlave Gümrük Vergisi  Hesaplanması

6110    – kazak – Çin menşeili Çin.’den gelen eşya

İGV tahakkuk tutarı ‘Genel Oran(%30)’

üzerinden hesaplanan vergi Kg.’da 5.5 usd’den aşağı, Kg.’da 20 usd’den yukarı olamaz, ve her koşulda maksimum vergi haddinin yüzde 50 arttırılmış tutarını aşamaz

Eşya bedeli 10.000.- USD   USD Kur ; 6,5 TL

1.PARTİ Eşya miktarı ; 1500 kg.                    II.PARTİ Eşya miktarı ;  80 kg.

Eşya bedeli 10.000.- USD USD Kur ; 6,5 TL     Eşya miktarı ; 1500 kg.

10.000 x6,5 = 65000.-TL x %30 =19500 TL       19500 TL / 1500.-kg = 13 TL  (2 USD)

5,5 X 1500 = 8250 USD X 6,5 =53625 TL

Eşya bedeli 10.000.- USD     USD Kur ; 6,5 TL     Eşya miktarı ; 120 kg.

10.000 x6,5 = 65000.-TL X%30=19500 TL    19500 TL / 120.-kg = 162,5 TL  (25 USD)

20 X 120 = 2400 USD X 6,5 =15.600 TL

İlave Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanması

 1. Ek mali yükümlülük

  Ek Mali Yükümlülük uygulaması, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanmaktadır.

İlgili kanunun 3’üncü maddesi uyarınca ithalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerinde konulan ek mali yükümlülüklerin nevi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre,  dış ticaretin ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat veya diğer dış ticaret işlemleri üzerine konulan vergi ve benzeri yükümlülükler dışında konulan eş etkili mali yükler, ek mali yükümlülük olarak tanımlanmaktadır.

Yerli üreticinin korunması, ithalattan  kaynaklanan kayıpların önlenmesi amacıyla gümrük vergisi dışında benzer etki yaratır.

Ek Mali Yükümlülük genelde menşe bazlı ve kıymet esaslı olarak uygulanmaktadır.

 1. Telafi edici vergi
  Gümrük vergileri içerisinde iki farklı Telafi Edici Vergi bulunmaktadır.

Birincisi, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında üçüncü ülke menşeli ürünün AB ülkelerine veya menşe ispat belgeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkeye ihracatı sırasında doğan “Telafi Edici Vergi”dir.

Diğeri ise, dampinge karşı vergi ve sübvansiyona karşı telafi edici vergidir.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Telafi Edici Vergi (TEV) Uygulaması

Üretimde DİR kapsamında 3. ülkelerden ithal edilmiş girdi kullanılmış, ihraç edilecek ürün Türk menşe kazanmış  ise ;

Eşya 3. ülkelerden birine ihraç ediliyorsa TEV ödenmez

Eşya AB, EFTA ya da STA ya tabi ülkelerden birine ihraç ediliyorsa TEV ödenir.

Telafi Edici Vergide firma beyanı esastır. Firma ihracat sırasında ödenmesi gereken TEV tutarını belirleyen formu ve ekli evrakları ile birlikte gümrüğe sunar ve 44. haneye “TEV’e Tabidir” şerhini düşer ve 47.haneye de ödediği TEV tutarını yani makbuzda yazan TEV tutarı Otomatik olarak düşer ve tescile girer.

Gümrük muayene memuru evrakların ve yapılan hesabın doğruluğuna kanaat getirdikten sonra beyanname tescil edilir. TEV’i ödenmemiş bir Beyannamenin kapaması gerçekleşmez. 44. Hanede TEV beyanı olmamasına rağmen firma beyanı ile o beyannamelere ait TEV yatırılması mümkündür.

 1. Toplu konut fonu

Toplu Konut Fonu, İthalat Rejim Kararı’na ekli III Sayılı Liste (işlenmiş tarım ürünleri) ile IV Sayılı Liste’de (balık ve diğer su ürünleri) yer alan ürünlerden alınan fon tutarıdır.

İthal edeceğiniz eşyaya ilişkin güncel Toplu Konut Fonu miktarı veya yüzdesi, yürürlükteki İthalat Rejim Kararı’na eki listelerde belirtilir.

Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek eşya gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir.

Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir.

 1. Tütün fonu
  1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile “Tütün Üretimi Geliştirme Fonu” kurulmuş; sonrasında tasfiye edilmiştir.

4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un geçici 1’inci maddesinin a/1 bendi ile yabancı tütün ve sigaralardan ithalat sırasında alınan mülga Tütün Fonu kesintisi uygulamasına bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler çerçevesinde devam edileceği ve doğrudan bütçeye gelir yazılacağı hüküm altına alındığından günümüzde bu fon hala tahsil edilmektedir.

Güncel durumda Tütün Fonu miktarı ve konusu 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar’ında yer almaktadır.

İlgili Karar’ın

1’inci maddesinde tabloda belirtilen GTİP’lerdeki ürünlerden alınan tütün fonu tutarının 0 (sıfır) TL olduğu belirtilmiş;

2’nci maddesinde ilgili kararın birinci maddesinde belirtilen ürünler dışındaki yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CIF bedel üzerinden 150 $/ton fon alınacağı belirtilmiştir.

10. Çevre katkı payı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak yapılan bir kesintidir.

Çevre katkı payının yatırıldığına dair belge ithalat sırasında gümrük beyannamesine eklenir.

Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla;

a) ithaline izin verilen kontrole tâbi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktar,

 1. b) büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri, çevre katkı payı olarak tahsil edilmektedir.
 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi

  2013/5260 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar’ın 1’inci maddesinde GTİP’leri ile birlikte gösterilmiş olan ürünlerden %3, %2 ve %0,5 oranında fon kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.

İlgili tutarın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırılması gerekmektedir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanmaktadır. Kanun’un 44’üncü maddesinde;

 • her türlü boş videokaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerin,
 • imalat veya ithalat bedeli üzerinden %3’ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek orandaki miktarı keserek,
 • ay içinde topladıkları meblağı,
 • sonraki ayın en geç yarısına kadar Kültür Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlü oldukları belirtilmiş
 • ve özel hesapta toplanan kesinti tutarının dörtte birinin saymanlık hesabına aktarılarak bütçeye gelir kaydedileceği; kalan miktarın fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılacağı açıklanmıştır.
 1. Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF)

  KKDF, 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Merkez Bankası nezdinde kurulmuştur. 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 3/a maddesi uyarınca KKDF tasfiye edilmiş olmasına rağmen bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam edileceği ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirileceği belirtilmiştir.

Kalkınma Plamı ve yıllık program hedeflerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur..

88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesi (d) bendi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta % 6 oranında KKDF tahsil edilmektedir.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nu ithalat gümrük işlemlerine başlamadan önce bankalara ödemeniz gerekir. Söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılmaktadır.

 1. Türkiye Radyo-Televizyon (TRT) bandrol vergisi

  TRT Bandrol Vergisi, 3093 sayılı Türkiye Radyo – Televizyon Gelirleri Kanunu’na dayanmaktadır.

Bu verginin Kanun’un 1’inci maddesinde TRT Kurumu’na devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir.

Kanun’un 3’üncü maddesinde televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazları imal edenlerden satıştan önce; ithal edenlerden cihazların serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket alma mecburiyeti konulmuştur.

Cep telefonu, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan her türlü cihazın ithalatından TRT Bandrol ücreti alınmaktadır.

2017/10628 Sayılı BKK Kararı’yla bahsi geçen ürünlere ait güncel oranlar yayımlanmıştır. Buna göre cep telefonlarından %10, bilgisayar ve tablet bilgisayarlardan %2 oranında TRT bandrol vergisi alınmaktadır.

14. Destekleme fiyat istikrar fonu (DFİF):

88/13384 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’la dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda “Destekleme ve Fiat İstikrar Fon’u” teşkil edilmiştir.

Karar’ın 2’inci maddesinde her türlü ürünün ihracında iç ve dış fiyatlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihraç bedellerinden kilo, adet veya kıymet esasına göre yapılacak fon tahsilat ve kesintilerinin fonun kaynakları olduğu belirtilmiştir.

 1. Damga vergisi

  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na dayanan damga vergisinin konusunu kâğıtlar oluşturmaktadır.

Kanun’a göre bir kâğıdın vergiye tabi olabilmesi için; Kanun’a ekli 1 sayılı Tablo’da yer alması, yazılıp imzalanması ya da imza yerine geçecek işaret konması, belli bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilme özelliği taşıması gerekmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca, döviz kazandıran işlemlere ait gümrük beyannameleri dışında kalan gümrük beyannamelerinden maktu olarak tahsil edilen vergidir.

Döviz kazandıran işlemlere ait oldukları için, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinden damga vergisi alınmaz.

Elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de sayılan şartları taşımaları halinde damga vergisine tabi sayılmaktadırlar.

1 Sayılı Tablo’daki maktu (tutarsal) vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır. Buna göre 2020 yılında gümrük idarelerine verilen beyannameler için ödenmesi gereken damga vergisi tutarı  97,10  TL olarak uygulanmaktadır.

 1. Serbest bölgelerde alınan özel işlem payı

  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na dayanmaktadır. Kanun’un 7’nci md. uyarınca ;
 • yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1
 • bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında,

peşin olarak ödenecek ücretler ilgili idare tarafından sözleşmeler gereği tüzel kişilere yapılan gelir payı aktarmaları düşüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak bir özel hesaba yatırılmaktadır.

17. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulan Türkiye tanıtım grubu kesintisi 

5910 sayılı Kanun’da TİM’in, birliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedeli esas alınarak Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşmaktadır.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *