Gümrük Müşavirliği

 • Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,
 • Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.
 • Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek vekâletnamelerde noter onayı aranmaz.
 • Vekaletnamelerde yer alması gereken bilgiler;
 1. a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.
 2. b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı
 3. c) Tarafların Kanunda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.

ç) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi.

 1. d) Temsilin türü.
 • Eşya sahipleri veya kanunda belirtilen kişiler tarafından imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz konusu eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük müşavir yardımcıları tarafından da verilebilir.
 • Gümrük müşavir yardımcıları, beyanda bulunmak üzere muayenelerde gümrük müşaviri yerine hazır bulunabilir ancak, eşya sahiplerine yapılacak tebliğleri kabul edemez ve onların adına sözlü veya yazılı istek veya itirazda bulunamaz. Vekâletnameleri olmak kaydıyla gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı geçici depolama yeri veya antrepodan çıkarabilir .
 • Gümrük müşavir yardımcıları, gümrüklerde tek başlarına iş takibinde bulunamaz, fatura düzenleyemez.
 • Bağımsız çalışmayan gümrük müşavirleri

Gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği şirketi dışında bir tüzel kişilik bünyesinde çalışmaları halinde sadece çalıştıkları şirketlere ait eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilir.

 • Gümrük müşavirinin yükümlülükleri

  Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından, sorumludur.

 • Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Riskleri,Hukuki Ve Mali Sorumlulukları
 • Gümrük, KDV, ÖTV vb. Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezaları,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar ile on bin güne varan adli para cezaları, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına varan para cezaları,
 • Meslekten geçici ve daimi men edilme cezaları,
 • İşlem esnasında eşyaların gördüğü hasar, zarar ve ziyanların tazmini
 • Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler.
 • Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.
 • Şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.
 • Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişilik oluşturarak sürdürebilirler.
 • Tüzel kişilik ortağı olan gümrük müşavirleri gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunamazlar.
 • Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilere ortak olamazlar.
 • Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde şirket müdürlerinin şirket ortağı olması gerekir.
 • Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.
 • Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilirler.
 • Stajyerler, gümrük idarelerinde iş takibi yapamaz.
 • Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir.

Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 3. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
 5. e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
 6. f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
 7. ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
 8. g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak,
 9. h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,

         

 1. a) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlardan 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar, staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı sınavına girebilirler.
 2. b) Gümrük idaresinde en az onbeş yıl çalışıp da bunun üç yılını gümrük muayene memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler.

Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin tamamlanmasından itibaren altmış gün içinde Gümrük Müsteşarlığı tarafından Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi verilir. Gümrük müşavir yardımcıları ancak bu izin belgesini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.

             Belirtilen koşulları taşıyan ve iki yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.

 1. a) Gümrük idaresinde on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinden geçirenlerden, görevlerinden, istifa eden veya emekliye belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sınav ve staj koşulu aranmaksızın Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilir.
 2. b) Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı ve daha üst görevlerde enaz on yıl çalışmış olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar, belirtilen koşulları taşımaları halinde, sınav ve staj koşuluna bağlı olmaksızın gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.
 • Gümrük müşavirliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak yürütülmesi halinde, gümrük müşavirlerinin kuracağı tüzel kişiliklere gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilirler.
 • Ancak, gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı birden fazla tüzel kişiliğe ortak olamaz.
 • Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik olması halinde, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.
 • Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte tüzel kişilik de gümrük idaresince alınan vergiler ve verilen para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur.

 

 

 

Gümrük Müşavirlerinin Yaptıkları Bazı İşlemler

 • Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV …vb) doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
 • Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek,
 • T.İ.P. Tespiti yapmak,
 • Eşyanın ilgili rejime tabi tutulmasına ilişkin hükümlere uygun olup olmağını kontrol etmek,
 • Uluslar arası ticarette kullanılan belgelerin ön kontrollerini yapmak,
 • Dış Ticaret mevzuatının ön gördüğü belge ve izin müracaatlarının yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen belgeleri (ATR, EURO-1, Form A, Menşe v.b.) ithalatta kontrol etmek, ihracatta düzenlenmek ve takip etmek,
 • Taşıma belgelerinin ön kontrolünü yapmak ve beyana uygunluğunu  kontrol etmek,
 • İhracat evraklarının hazırlanmasını sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Teşvik müracaatlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip edip sonuçlandırmak.
 • Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV …vb) doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
 • Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek,
 • T.İ.P. Tespiti yapmak,
 • Eşyanın ilgili rejime tabi tutulmasına ilişkin hükümlere uygun olup olmağını kontrol etmek,
 • Uluslar arası ticarette kullanılan belgelerin ön kontrollerini yapmak,
 • Dış Ticaret mevzuatının ön gördüğü belge ve izin müracaatlarının yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen belgeleri (ATR, EURO-1, Form A, Menşe v.b.) ithalatta kontrol etmek, ihracatta düzenlenmek ve takip etmek,
 • Taşıma belgelerinin ön kontrolünü yapmak ve beyana uygunluğunu  kontrol etmek,
 • İhracat evraklarının hazırlanmasını sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Teşvik müracaatlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip edip sonuçlandırmak.

   Gümrük müşavirleri,;

-kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari veya kanuni defterlerini,

– vekaletname ve sözleşmelerini,

– işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile,

– düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini,

özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıl muhafaza etmeye;

bunları gümrük müfettişi, gümrük müfettiş yardımcısı, kontrolör, stajyer kontrolör ve  yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermeye;

bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdurlar.

 • Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

Gümrük müşavirliği sınavı, ön eleme ve mesleki yeterlilik yazılı olmak üzere iki aşamada yapılır.

 • Sınav konuları

Gümrük müşavirliği sınavı aşağıdaki konulardan yapılır;

 1. a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,
 2. b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,
 3. c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

 1. d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.
 • Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların % 20’si Türkçe, matematik,  Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80’i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur.

         Değerlendirme

 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır.
 • Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
 • Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yazımıza gitmek için TIKLAYIN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *