Geçici İthalat Rejimi

0
262

Geçici ithalat rejimi nedir?

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın;

 • ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak,
 • ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın,

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 • İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez.

Geçici ithal eşyasının ayniyeti

 • Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır.
 • Rejim kapsamındaki eşya, giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka bir işleme tabi tutulamaz.
 • Gümrük idareleri rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkına sahiptir.
 • Triptik Karnesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belgeyi,
 • Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi:Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznine haiz olan yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı özel kullanımlarına mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde belgeyi, ifade eder.
 • ATA Karnesi ; ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Geçici İthalat Rejiminin işleyişinde, duruma göre,  gümrük beyanı için kullanılan belgeler ;

– gümrük beyannamesi,

-ATA karnesi veya,

– sözlü beyan formu

Taşıtlar bilgisayar programına kayıt yapılmak suretiyle Türkiye’ye geçici olarak ithal edilebilmektedir.

ATA Karnesi ile beyan

 • Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.
 • Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA karnesinin ibrazı rejim için izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

Geçici ithalat rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin geçici ithalat izninin alınması;

 • Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.
 • Geçici ithalat rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

  Muayene

 • Muayene ile görevli memurlar;

-eşyanın ayniyetini tespite yarayacak niteliklerini,

-varsa özel seri numaralarını,

-ayırt edici özelliklerini beyannameye kaydetmek,

– eşyanın hal ve mahiyetinin, gümrük idaresince verilen kayıtlı niteliklere uyup uymadığını incelemek zorundadır.

 • Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, rejime tabi tutulduğu süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır.
 • Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.

 

Geçici ithalat işlemlerinde tam ve kısmi muafiyet uygulamaları

 • Geçici olarak ithal edeceğiniz eşyanızı ithalat vergilerinden ya tam muafiyet yoluyla ya da kısmi muafiyet yoluyla getirilir.
 1. Geçici İthalatta Tam Muafiyet
 2.       Geçici İthalatta Kısmi Muafiyet

 

 1.     Geçici İthalatta Tam Muafiyet:

  Tam muafiyet kapsamında getirilebilecek eşyalar ;

-Ambalajlar, konteynerler, paletler,

-yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya, gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi,

-yardım malzemeleri,

-bedelsiz olarak gönderilen tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı,

-ilgili mevzuat ile belirlenen canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat,

– mesleki teçhizat, sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat,

-ses, görüntü veya veri taşıyan eşya,

-turistik reklam malzemesi,

-pedagojik materyal ve bilimsel malzeme,

-eğitim, bilim veya kültürel etkinliklerle bağlantılı olarak ithal edilen diğer eşya,

-özel nitelikte eşya,

-numuneler, üretim araçları ve parçaları,

-sergilenmek ve satılmak amacıyla getirilen eşya,

-yedek parça, aksesuar ve ekipman.

Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat alınır.

 1.       Geçici İthalatta Kısmi Muafiyet:

Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan, tam muafiyet hükümlerine tabi olmayan veya tam muafiyet hükümlerine tabi olmakla birlikte gerekli koşulları taşımayan eşyanın, kısmi muafiyet uygulanarak geçici ithalat rejiminden yararlanması mümkündür.

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük vergileri

 • Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü olarak tahsil edilir.

  Söz konusu vergiler, eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.

   Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat

 • Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının %3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır.

                        Teminat

 • Geçici ithalat eşyasından teminat alınır.
 • Geçici ithalat rejiminde, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda vergi muafiyeti sağlandığından, bir anlamda şartlı muafiyet düzenlemesidir.
 • Eşyanın şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulması, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlıdır. Bakanlar Kurulu kararında teminat aranmayacağı belirtilen eşya hariç geçici ithalat eşyasının vergileri teminata bağlanmaktadır.
 • Yurt dışında yerleşik kişilerin seyahatlerinde kullandıkları araçların Türkiye’ye girişinde teminat alınmamaktadır.

Teminatın çözülmesi

 • Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından yeniden ihracından sonra teminatın çözülmesi için giriş işlemini yapan gümrük idaresine dilekçe ile başvurulması gerekir.
 • Bu istek üzerine, geçici ithalat ve yeniden ihracat beyannameleri incelenerek, giren eşyanın şartlarına uygun olarak yeniden ihraç edildiğinin anlaşılması durumunda bu eşyaya ilişkin teminat çözülür.

 Geçici ithalatla Türkiye’ye getirilen eşya işlem veya işçilik

 • Geçici İthalat Rejimi kapsamındaki eşyanın Türkiye’ye getirildikten sonra olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaması, işlem veya işçilik görmemesi gereklidir. Bu eşya,  Türkiye’ye girişteki giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka bir işleme tabi tutulamaz. 
 • Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. Gümrük idarelerinin rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkı vardır.

Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayan eşya

– Türkiye’ye ithali yasak olan eşya,
– Tüketilebilir nitelikteki eşya,
-Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya,
– Ülke ekonomisine zarar verebileceği belirlenen eşya.

 • Eşyanın rejim altında kalma süresi
 • Eşyanın rejim altında kalma süresi,24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük idaresince belirlenir.
 • Geçici ithalat rejiminin, başka bir şartlı muafiyet rejimine tabi tutulmak üzere kapatılması ve bu eşya için aynı izin hak sahibi tarafından aynı amaçla tekrar geçici ithalat izni talep edilmesi halinde, geçici ithalat rejimi için daha önce verilen süre de dahil olmak üzere, rejim altında kalma süresinin birinci fıkrada belirtilen 24 ayı aşmaması gerekir.
 • Bununla birlikte izin hak sahibinin talebi üzerine bu süre, eşyanın rejim altında kullanılmadığı süre kadar uzatılabilir.

Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresini durduran haller

 • Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre

Geçici ithalatı yapılan eşyayının kesin ithali

 • Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, ithalat vergilerinin ödenmesi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması koşuluyla kesin olarak ithal edilebilir.

Geçici ithalatı yapılan eşyanın yeniden ihracı:

 • Geçici ithalatı yapılan eşyanın ülkeye girşi sırasında hangi yöntemle gümrük beyanı yapılmışsa, aynı şekilde beyan edilerek yeniden ihraç edilir. Gümrük idaresi, eşyanın ülkeden çıkışı sırasında, giriş ayniyetine uygun olup olmadığını kontrol eder.

Geçici ithalata konu eşyanın izin süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi durumunda tür işlemler

 • Geçici ithal eşyası izin süresi içerisinde ya ayniyet tespiti yapılmak suretiyle yeniden ihraç edilmeli ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmalıdı (bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, yeniden ihraç edilebilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir).

Geçici İthalat Rejimim İhlali Halinde Karşılaşılacak Cezalar

 • Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda vergi kaybının tespiti halinde gümrük kanununun 234. Maddesi kapsamında ceza uygulanır. Bu durumda ihlalden kaynaklı vergi tahsil edilmekte, bu verginin üç katının %50’si oranında da ceza uygulanmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here