Doha Kalkınma Türü Müzakereleri

Doha Kalkınma Türü Müzakereleri

 

DTÖ Anlaşmaları ile düzenlenen tüm konularda yürütülen müzakerelerde, uluslararası konjonktürün değişmesi, DTÖ üye sayısının Çin ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde artmasının da aralarında bulunduğu birçok nedenle bugüne kadar çok az kayda değer gelişme kaydedilmesi mümkün olmuştur. Bu çerçevede kaydedilebilen en önemli gelişme 3-7 Aralık 2013 tarihlerinde Bali’de gerçekleştirilen DTÖ IX. Bakanlar Konferansı’nda Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın kabul edilmesi olmuştur.

Söz konusu Anlaşma yeterli sayıda DTÖ üyesinin iç onay sürecini tamamladığını DTÖ’ye bildirmesinin ardından 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Anlaşma Nihai Senet’e bir mal anlaşması olarak eklenmiştir.

15-19 Aralık 2015 tarihlerinde Nairobi’de gerçekleştirilen DTÖ X. Bakanlar Konferansı’nda ise tarım alanında ihracatta rekabete ilişkin bazı önemli kararlar alınmıştır. Ancak yine müzakerelerin geneline ilişkin beklentileri karşılayacak bir gelişme kaydedilememiştir. Burada dikkat çeken husus, Bakanlar Konferansı neticesinde kabul edilen Bakanlar Deklarasyonu’nda bazı ülkelerin Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin geleceğine ilişkin üye devletler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilememesi nedeniyle net bir pozisyon ortaya koyulamamıştır. Bazı ülkelerin Doha Kalkınma Turu’nun mevcut görev talimatnameleri çerçevesinde tamamlanmasına ilişkin taahhütlerini teyit ettikleri belirtilirken, diğer üyelerin çok taraflı ticaret müzakerelerinin tamamlanmasında yeni yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine ilişkin görüşleri not edilmiştir.

Son olarak 10-13 Aralık 2017 tarihlerinde Buenos Aires’te gerçekleştirilen DTÖ XI. Bakanlar Konferansı’nda e-ticaret, Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve yatırımlar gibi yeni konular da ele alınmış; ancak yalnızca Balıkçılık Sübvansiyonları’nın Düzenlenmesi’ne ilişkin müzakerelerin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ilişkin bir karar alınması mümkün olmuştur.

Gelinen aşamada, özellikle GYÜ’lerin Doha Kalkınma Turu müzakerelerini olduğu şekliyle bitirmeden yeni konuların müzakeresine geçilmesine sıcak yaklaşmadığı, Gelişmiş Ülkelerin ise değişen uluslararası ticari ve ekonomik yapının dikkate alınarak artık yeni konuların müzakere edilmesi gerektiğini savunduğu görülmektedir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *