Dış Ticarette Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

0
317

Dış Ticarette Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

 -Yeni bir ürün üretilmesi,

 -Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

 Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,

– Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

Desteğin Kapsamı: 

A) Ar – Ge Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi

Desteğin Amacı: Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir.

Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ve firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir.

 

Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ve firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir.

Destek Şartı: AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK – Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’dır.

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Desteklenecek Harcamalar :Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar şunlardır:

 -Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen)

 -Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri

 -Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri

 -Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

 -Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.

 -Patent başvuru giderleri

Sağlanan Destek: Temel destek oranı en fazla % 50, ek desteklerle beraber en fazla % 60 olmaktadır. Destek süresi 3 yıldır.

 

B) Projelere Sermaye Desteği Sağlanması

Destek Şartı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile proje sahibi kuruluş arasında sözleşme imzalanır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır.

Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Destek Oranı         : % 50

I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Destek tutarı 1 milyon ABD Dolarıdır. Destek süresi azami 2 yıldır.

II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği:

Türkiye’de mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, Türkiye’de mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.

Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Destek oranı            : Proje giderlerinin tümü
Azami destek tutarı : 100.000 ABD Doları
Azami destek süresi : 1 yıl

Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya gedilmesi durumunda, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden geri ödenmektedir.

III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler

a)  EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100.000 ABD Doları’a kadar,

b)  Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE  harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

 

Dış Ticarette Diğer Devlet Yardımları İçin TIKLAYIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here