Dış Ticarette Devlet Yardımları

Dış Ticarette Devlet Yardımları

 

İhracatın teşviki

Türkiye’nin ihracat pazarlarının geliştirilmesi, dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır.

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslar arası  piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım mallarının üretim ve satışının  teşvik edilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile devlet yardımları yapılabilir.

Türkiye’de, uyguladığı 1980’den bu yana ihracata yönelik teşvik sisteminde, günün koşullarına uygun düzenlemeler yapılmaktadır. Halen, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu bir teşvik sistemi oluşturmakla görevlendirilen kurum Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. İhracata Yönelik Devlet Yardımları 11 Ocak 1995 Tarih ve 22168 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 94/6401 karar doğrultuşunda yürütülmektedir.

Bu Kararın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Bu Karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak; Genel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fon’a transfer edilecek ödeneklerdir.

Uluslararası pazarlara giriş sürecinde, pazar ile ilgili bilgileri elde etmenin faydası finansal destekten çok daha fazla olabilmektedir. İhracatı destekleyen ve teşvik uygulayan kuruluşların bazıları tabloda listelenmiştir.

TÜRKİYE’DE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET  DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI

   www.ticaretciniz.com
Kuruluşun Adı / Adresi Devlet Yardımı
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
İnönü Bulvarı, 06510 Emek – ANKARA
Internet:  http://www.foreigntrade.gov.tr
·Çevre Maliyetleri ·Yurt Dışı Ofis-Mağaza           (SDŞ’lerin işlemleri) ·Marka-Tanıtım ·İstihdam Yardımı ·Pazar Araştırma Desteği
İHRACAT Bilgi Platformu
Mithat Paşa Cad. No:60, 06420 Kızılay – ANKARA
Internet:  http://www.ibp.org.tr
·Pazar Araştırması (Pazar      araştırması projelerinin      desteklenmesi) ·
İHRACATÇI BİRLİKLERİ (TİM)
Firmalar, Türkiye’de bulunan toplam 12 adet ihracatçı birliğinden, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir.
·Yurt Dışı Fuar / Sergi ·Yurt İçi  İhtisaslaşmış Fuar ·Yurt Dışı Ofis-Mağaza ·Tarımsal Ürünlerde İhracat       İadesi
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
Rumeli Cad. No: 85/7, 80220 Osmanbey – İSTANBUL
 Internet: http://www.ikv.org.tr
·Pazar Araştırması (KOBİ’ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi)
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNecatibey Caddesi No:49 06440 ANKARA Internet: http://www.turkpatent.gov.tr ·Fikri ve Sınai Mülkiyet      Haklarının Korunması ·Patent, Faydalı Model Belgesi      ve Endüstriyel Tasarım Tescil      Yardımı
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU  (TÜBİTAK) http://www.tubitak.gov.tr
Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB)
Atatürk Bulvarı No: 221, 06100 Kavaklıdere – ANKARA
·AR-GE
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI  (TTGV)
Atatürk Bulvarı No: 221  Kavaklıdere – ANKARA
 Internet: http://www.ttgv.org.tr 
·AR-GE
MALİYE BAKANLIĞI ·İhracatta KDV İstisna ve İadesi
TÜRK EXİMBANK ·Eximbank Tarafından      Uygulanan Kredi,  Sigorta ve      Garanti Programları
TC  GÜMRÜK MÜSTESARLIĞI ·Dahilde İşleme Rejimi
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) §Eğitim

 

Dış Ticarette diğer Devlet Yardımlarını Görmek İçin Tıklayın!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *