Ticaretciniz.com

Gümrük Mevzuatında Dahilde İşleme Rejimi

-işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla,

-gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle,

dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir.

Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.

 1. a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 2. b) Eşyanın işlenmesi,
 3. c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
 4. d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması, anlamına gelir.

-tarım ürünlerinde 12’li bazda

– diğer ürünlerde asgari 8’li bazda, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya olarak tanımlanabilir.

İznin Verilmesi

 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
 2. b) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması hariç, ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde,
 3. c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde, verilebilir.

Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.   

 

 ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ ile ‘Dahilde İşleme İzni’ Arasındaki Temel Farklar

             Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma

 1. a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan,
 2. b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan,
 3. c) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren,
 4. d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut,

eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz.

 1. a) İhraç edildiklerini,
 2. b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu,
 3. c) Serbest bölgeye konulduğunu,

Belgelendirmek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuş olmak kaydıyla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir.

         Verimlilik oranının hesaplanması

İşlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyasının oranı;

 1. a) Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi,
 2. b) Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi,
 3. c) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, amacıyla hesaplanır.

– İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,

– Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,

– Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,

– KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,

– İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,

– İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.

Dahilde İşleme Rejimi Hükümleri  Cezalar

Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni ile geçici olarak ithal edilen eşyaların izin verilen süreler içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmemesi veya  ‘gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma’  tabi tutulmaması halinde bu kısma ;

Ancak ithal edilen eşyanın, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir.

 

Hariçte İşleme Rejimi

 

Bu rejimin amaçları şunlardır:
• Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,
• Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,
• İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,
• Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak.

 

-hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere,

– Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı

– bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Önceden ithalat: Geçici ihracat eşyasının ihracından önce, teminat alınmak koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki eşyanın ithalini,

Standart değişim sistemi: Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere ikame ürünle değiştirilmesi usulünü,

İkame ürün: Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen yabancı menşeli eşyayı,

 Hariçte işleme izni;

 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
 2. b) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tesbiti mümkün olan hallerde,
 3. c) Talep edilen iznin;Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde,     Verilir.

 

Gümrük idareleri, geçici ihracata konu eşyayı;

 1. a) Eşya üzerindeki üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaralarını,
 2. b) Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketlerini,
 3. c) Eşyanın numune veya teknik dokümanlarını,

ç) Eşyanın analiz veya ekspertiz raporunu,

 1. d) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeleri,inceleyerek, uygun bulması halinde, bunların geçici ihracına izin verir.

    Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme

1)

 1. a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,
 2. b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,
 3. c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,

2)Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.

3)Bu Karar ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belge/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Araç çubuğuna atla