Gümrük Mevzuatında Dahilde İşleme Rejimi

0
98
 • Serbest dolaşımda olmayan eşya;

-işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla,

-gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle,

dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir.

 • Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi
 • Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamından geri verilir.

Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.

 • İşleme faaliyetleri;

 1. a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
 2. b) Eşyanın işlenmesi,
 3. c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
 4. d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması, anlamına gelir.
 • İşlem görmüş ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler,
 • “Asıl işlem görmüş ürün” deyimi, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün,
 • ikincil işlem görmüş ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler,
 • Eşdeğer eşya deyimi, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya, Dahilde İşleme İzin Belgesi  (DİİB) kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilebilmesi için ithal eşyasının yerine kullanılan GTİP itibariyle ;

-tarım ürünlerinde 12’li bazda

– diğer ürünlerde asgari 8’li bazda, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya olarak tanımlanabilir.

 • Değişmemiş eşya; Dahilde İşleme Rejimi’nde, hiçbir şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası “değişmemiş eşya” olarak adlandırılır.
 • Fire ; İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklardır.
 • Verimlilik oranı; deyimi, belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir.
 • Önceden İhracat;İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi,
 • İşletme Malzemesi ;İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan eşyadır.
 • İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir.
 • Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir. Ancak, belirlenecek özel hallerde eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir.

İznin Verilmesi

 • Dahilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir.
 • Dahilde işleme izni sadece;
 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
 2. b) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması hariç, ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde,
 3. c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde, verilebilir.

Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.   

 

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında verilen izin: Ekonomi Bakanlığı tarafından, elektronik ortamda, kapasite raporuna sahip üretici firmalara, dış ticaret sermaye şirketlerine, sektörel dış ticaret şirketleri ve grup firmalarından üretici olmayan firmalara, aynı grup firmalarından imalatçı olan firmaların yan sanayici olarak gösterilmesi kaydı ile verilmektedir.
 • Dahilde İşleme İzni kapsamında verilen izin: Başvurulan Gümrük İdaresi tarafından kapasite raporuna sahip üretici firmalara veya ithalatçının kapasite raporu olan üretici bir firmayı gümrük idaresine Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Formunda bildirmesi durumunda ithalatçı firmalara verilmektedir.

 ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ ile ‘Dahilde İşleme İzni’ Arasındaki Temel Farklar

 • Dahilde İşleme İzin Belgeleri, kapasite raporuna sahip üretici firmalara, dış ticaret sermaye şirketlerine, sektörel dış ticaret şirketleri ve grup firmalarından üretici olmayan firmalara, aynı grup firmalarından imalatçı olan firmaların yan sanayici olarak gösterilmesi kaydı ile verilmektedir.
 • Dahilde İşleme İzni ise kapasite raporuna sahip üretici firmalara veya ithalatçının kapasite raporu olan üretici bir firmayı gümrük idaresine Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Formu’nda bildirmesi durumunda ithalatçı firmalara verilir.

             Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma

 • Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir. Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında;
 1. a) İthalat miktar kısıtlamasına tabi olan,
 2. b) Kota kapsamında tarife önlemleri uygulanan,
 3. c) Tarım politikası çerçevesinde ithalat veya ihracat lisansı veya sertifikası ibrazını gerektiren,
 4. d) İşlem görmüş ürün için ihracat iadesi veya vergisi mevcut,

eşya için geri ödeme sistemi uygulanmaz.

 • İzin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın;
 1. a) İhraç edildiklerini,
 2. b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu,
 3. c) Serbest bölgeye konulduğunu,

Belgelendirmek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuş olmak kaydıyla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir.

 • İznin geçerlilik süresi
 • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.
 • Sürenin başlangıcı izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise izin belgesi süresinin bittiği ayın son günüdür.
 • Bu süreler mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde veya izin sahibi tarafından ileri sürülen haklı gerekçelere bağlı olarak uzatılabilir.
 • Eşyanın ve beyannamenin gümrüğe sunulması
 • Basitleştirilmiş usule ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak her türlü işlem görmüş ürün veya değişmemiş eşya ve bunlara ilişkin beyanname, rejime giriş gümrük idaresine sunulur.
 • Eşya veya ürünler için normal usulde beyan, tabi olacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümlere uygun olarak yapılır. Beyanı yapılan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşyanın beyannamedeki tanımı, izinde belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.
 • Eşyanın serbest dolaşıma girmesi
 • İthalat vergilerinin geri verilmesine veya kaldırılmasına imkan veren bir gümrük rejimine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, serbest dolaşıma girebilir.
 • Bu eşya ve ürünlerin ayniyetinin tespiti açısından gerekli tedbirlerin alınması ve tabi olduğu rejim veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım hükümlerine uyulmuş olması gerekir. Bu şekilde serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergileri tutarı, geri verilen veya kaldırılan vergi tutarı kadardır.
 • İşlem görmüş ikincil ürünlerin vergileri
 • İşleme faaliyeti sonucu elde edilen atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntıların serbest dolaşıma girmeleri halinde, asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır.
 • Ancak, hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl ürünün ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebilir.
 • Belirtilen ürünler dışındaki işlem görmüş ürünler hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmişse, bunlar Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmiş olarak kabul edilir.

         Verimlilik oranının hesaplanması

İşlem görmüş ürünlerin bünyesine giren ithal eşyasının oranı;

 1. a) Tahakkuk ettirilecek vergilerin belirlenmesi,
 2. b) Bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda indirim yapılacak tutarın belirlenmesi,
 3. c) Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, amacıyla hesaplanır.
 • Dahilde İşleme Rejiminin avantajları;

– İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,

– Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,

– Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,

– KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,

– İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,

– İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.

Dahilde İşleme Rejimi Hükümleri  Cezalar

Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni ile geçici olarak ithal edilen eşyaların izin verilen süreler içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmemesi veya  ‘gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma’  tabi tutulmaması halinde bu kısma ;

 • İzin verilen sürenin sonundan itibaren bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması durumunda Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinde belirtilen tutarın 2 katı oranında usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 • İzin verilen sürenin sonundan itibaren iki ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması durumunda Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinde belirtilen tutarın 4 katı oranında usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 • İzin verilen sürenin sonundan itibaren iki ayı aşan bir tarihte, gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması durumunda Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca Gümrüklenmiş Değerini’nin (Gümrüklenmiş Değer: Eşyanın CIF Bedeli + Gümrük Vergileri) iki katı oranında ceza uygulanacaktır.

Ancak ithal edilen eşyanın, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir.

 

Hariçte İşleme Rejimi

 

 • Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşya daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışına gönderilebilir.
 • Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünler belirli koşulları sağlayarak tekrar Türkiye’ye geldiğinde ithalat vergilerinden tam ve kısmı muafiyet sağlanır.
 • Bu sistem, gümrük mevzuatında Hariçte İşleme Rejimi (HİR) olarak adlandırılır.

Bu rejimin amaçları şunlardır:
• Türkiye dışındaki ucuz işgücü maliyetinden faydalanmak,
• Türkiye’de olmayan teknoloji ve kalite standartlarından faydalanmak,
• İthal edilen eşyanın tamirini üreticisinin yapmasını sağlamak,
• Üreticileri üretimlerinde yerli ürün kullanmaya teşvik etmek, bu şekilde nihai ürün için ödenecek ithalat vergilerini azaltmak.

 

 • Hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımdaki eşyanın ;

-hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere,

– Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı

– bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Önceden ithalat: Geçici ihracat eşyasının ihracından önce, teminat alınmak koşuluyla yerine geçecek aynı nitelikteki eşyanın ithalini,

Standart değişim sistemi: Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere ikame ürünle değiştirilmesi usulünü,

İkame ürün: Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen yabancı menşeli eşyayı,

 • İznin Verilmesi
 • Hariçte işleme izni, talep üzerine, işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir.

 Hariçte işleme izni;

 1. a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
 2. b) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tesbiti mümkün olan hallerde,
 3. c) Talep edilen iznin;Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde,     Verilir.
 • gibi belgelerin incelenmesiyle sağlanır.
 • Hariçte işleme rejimi kapsamına girmeyen eşya
 •  Eşyanızın ihracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açıyorsa, ya da
  • İhracından önce nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet kapsamında serbest dolaşıma girmiş ve bu koşulları taşımaya devam ediyorsa, ya da
  • Eşyanızın ihracı ihracat vergi iadesini gerektiriyorsa, ya da
  • İhracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlıyorsa,
  Hariçte İşleme Rejimi’nden yararlanmanız mümkün değildir.
 • İzin süresi
 • İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmesi için gereken süre, işleme faaliyetlerinin gerektirdiği süre ile nakliye süresi dikkate alınarak belirlenir ve verilen izinde bu süre belirtilir.
 • İzin hak sahibinin talep etmesi ve talebin uygun bulunması halinde süre uzatılabilir.

 

 • İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti

Gümrük idareleri, geçici ihracata konu eşyayı;

 1. a) Eşya üzerindeki üretici tarafından konan özel işaret ve seri numaralarını,
 2. b) Eşya üzerine tatbik edilmiş mühür veya etiketlerini,
 3. c) Eşyanın numune veya teknik dokümanlarını,

ç) Eşyanın analiz veya ekspertiz raporunu,

 1. d) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihraç eşyasından üretileceğini belgeleyen sözleşme, proforma fatura, fatura gibi belgeleri,inceleyerek, uygun bulması halinde, bunların geçici ihracına izin verir.
 • Rejim beyanı ;Normal usulle hariçte işleme rejimi beyanı ihracat rejimi hükümlerine göre herhangi bir gümrük idaresine yapılabilir.
 • Beyannameye eklenecek belgeler
 • Ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyetine dair, geçici ihracat eşyasının veya ikame ürünlerin izin belgesinde ayrıntılı olarak yer alan tanımlarının beyannamede de yer alması gerekir.
 • Serbest dolaşıma giriş beyannamesine; serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre beyannamede yer alması gereken bilgilerin yazılması zorunludur.
 • Bu beyannameye, üçgen trafik sisteminin uygulanması halinde INF 2 Belgesinin ve serbest dolaşıma giriş beyannamesinin belirlenen sürenin bitiminden sonra tescil edilmesi ve işlem görmüş ürünlerin belirlenen süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunu kanıtlayan belgenin eklenmesi zorunludur.

    Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme

 • Hariçte işleme rejimine ilişkin önceki hükümlerin yanı sıra, ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi,standart değişim sistemi kapsamında mümkündür.
 • Gümrük Müsteşarlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izin verilir.
 • İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.
 • Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve kullanılmış olmaları gerekir.
 • Hariçte İşleme Rejiminde ithalat vergileri nasıl hesaplanır?  Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulan eşyanın ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.
 • Üçgen trafik izni
 • Hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafik izni ve gümrük uygulamaları, 2006/10895 sayılı Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda belirtilen esas ve usullere tabidir.
 • Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam muafiyetle serbest dolaşıma girmesi usulüdür. Üçgen trafik çerçevesinde INF-2 bilgi formu kullanılır.
 • Tamir amaçlı hariçte işlemede vergilendirme
 • Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınmakla birlikte, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinde ödenen navlun, sigorta ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır.
 • Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer.
 • Hariçte İşleme Rejiminde eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
 • İthalatın Gerçekleşmemesi durumunda işleyiş
 • Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
 • Hariçte İşleme Rejiminin sonlandırılması
 • İşlem görmüş ürünün belge/izin şartları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilmesiyle taahhüt gerçekleştirilmiş olur. İthalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.Hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firmaların, belge süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli evraklarla izin veren kuruluşa müracaat etmeleri gereklidir.
 • Hariçte İşleme – Cezalar
 • Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapılmışsa bu kısma karşılık gelen vergi tahsil edilir.
 • Geçici ihracı yapılıp da yeniden ithalatı yapılmayan ihracat vergisine tabi eşya için alınan teminatlar irat kaydedilir.
 • Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

1)

 1. a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,
 2. b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,
 3. c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

2)Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.

3)Bu Karar ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belge/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here