Bir Ticaretin İthalat Olabilmesi İçin Neler Gerekli?

0
128

1) İthalat Mevzuatına Uygun İşlem Yapılması

-İthal edilecek mala dikkat edilmesi

-Malla beraber gelecek dokümanların bilinmesi

2) Gümrük Mevzuatına Uygun İşlem Yapılması

-Gümrük tarafından istenen dokümanların sunulması

-Malların muayenesinin yapılıp vergilerin yatırılması (fiili ithalat)

3) Kambiyo Mevzuatına Uygun İşlem Yapılması

–  Mal bedeli peşin ödenmişse ithalatın gerçekleşmesi ya da paranın geri getirilmesi

-İthalattan sonra kambiyo dosyasının kapatılması

İthalat, İthalat Yönetmeliği’nde belirtilen nitelikleri haiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir. İthalat işlemlerinin ithalat hesabının kapatılması tarihine kadar ithalatçı olabilme özelliği taşıyan temsil yetkisini haiz kişilerce de yapılması mümkündür. İthalat bedelleri;

  • Banka kaynaklarından,
  • İthalatçıya ait DTM’den,
  • Alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
  • Kredi kartından,
  • Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle ödenebilir.

İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.

Şubat 2007 tarih ve 26429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2007/32–33 Sayılı Tebliğde, ithalat işlemlerinde hesap kapatma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

İthalat bedelinin; banka kaynaklarından döviz olarak ödendiği işlemlerde DSB, TL olarak ödendiği işlemlerde Türk Parası Transfer Belgesi düzenlenir. DSB’nin “Döviz Satışının Dayanağı” bölümü ile Türk Parası Transfer Belgesinin “Transferin Dayanağı” bölümüne işlemin ithalat olduğunun ve belgelerde yer alan ihracatçı firma unvanı ile ödeme şeklinin belirtilmesi zorunludur.

Döviz satışlarında uygulanacak kur, banka ve ithalatçı arasında serbestçe belirlenir.

Döviz satışının faturada kayıtlı olan dövizden farklı döviz türünden yapılması halinde döviz satış ve hesap kapatma işlemlerinde, işlem tarihindeki banka çapraz kurları esas alınır.

Teslim ve ödeme şekli ile bu hususlarda yapılacak değişiklikler, uluslararası kurallar ile bankacılık uygulamalarına göre yeni teslim veya ödeme şeklinin şartlarına uygun olması kaydıyla alıcı ve satıcı tarafından serbestçe belirlenir.

Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünün görünmeyen işlemlere ilişkin genelgesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (NATO ithalatı hariç) akaryakıt (ham petrol ve petrol ürünleri), hububat, gübre, fosfat kayası, asitler, demir cevheri ve kömür ithali için CFR, CIF, vb. teslim şekillerine göre yapılacak akreditif açtırma veya diğer ödeme şekillerine ilişkin transfer taleplerinde navlun (taşıma) ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) izni aranır.

İthalatçılarca, GB’nin 28. hanesine, ithalata aracılık eden banka şubesi ile ödeme şekli olarak “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, “Peşin Ödeme”, “Özel Takas” veya “Bağlı Muamele” yazılır.  Ödeme şekillerine 5. bölümde ayrıntılı olarak değinilmiştir.

Malın getirileceği, transferin yapılacağı, menşe ülke ile yükleme ve aktarma yapılacak ülkenin Kıbrıs Rum Kesimi olması halinde bu ülkeye doğrudan veya dolaylı yapılacak transfer talepleri bankalarca  doğrudan DTM’ye iletilerek alınacak talimata göre işlem yapılır. Fiili ithal tarihinden gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih anlaşılır. Talimatlarda belirtilen sürelerin hesaplanmasında;

– Süre gün olarak belirtilmiş ise işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz; süre hesaplaması ertesi günden itibaren başlar ve son günün çalışma saati sonunda biter. Ancak hesaplanan sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre, izleyen ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

– Süre ay olarak belirtilmiş ise sürenin bitimi, izleyen ayların işlem tarihindeki günün çalışma saati sonudur. O ayda işlem tarihine tekabül eden bir gün bulunmuyor ise sürenin bitimi ayın son günüdür.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here