İthalat

Bedelsiz ithalat Nedir?

Bedelsiz ithalat 

BEDELSİZ İTHALAT,BEDELSİZ İTHALAT NEDİR? BEDELSİZ İTHALAT İÇİN NELER GEREKLİ?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Şahsi Eşya: Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya,

Motorlu Özel Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik Kanununda belirtilen diğer özel taşıt araçları,

Motorsuz Özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet,

Kanuni İkametgâh: Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,

 İkametgâhın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi, anlamını taşır.

Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanma Koşulları

a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgâhlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler,
b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz),
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgâhlarını Türkiye’ye nakledenler kişiler,
d) Veraset yoluyla ithalat,
e) Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli,

Muafiyet;

1) Mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye gümrük bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile teşebbüsçe fiilen kullanılmakta olan,

2) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

3) Söz konusu teşebbüsün niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

Muafiyet hakkı sadece, Türkiye gümrük bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik teşebbüsler için muafiyet uygulanmaz. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır. Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:

a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları,

b) İnsanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri,

c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar,

d) Satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar.

Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir.

Bedelsiz İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri

-Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü,

-İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü,

-İzmir Gümrük Müdürlüğü ve

-Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü’dür.

Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanamayacak Kimseler

a) Evlilik nedeniyle ikametgâhlarını Türkiye’ye nakledenler

b) Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar.

Çifte vatandaşlık statüsüne haiz Türk vatandaşlarının bu hakkın verilmesi yurt dışındaki ikametlerini terk ederek yurda kesin dönüş yapmalarına bağlı bulunduğundan ve bu konumdaki kişiler için ikametgâh nakli (kesin dönüş) söz konusu olmadığından yürürlükteki mevzuat açısından çifte vatandaş statüsünü haiz Türk vatandaşlarının bedelsiz otomobil ithalatı hakkından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bedelsiz İthalat İzni Verilebilecek Kimseler

Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaların bedelsiz ithalat izinleri koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesine karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine ikametgâhın naklinde ve bu taşıtların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.

Bedelsiz İthalata Müracaat Süreleri

 

Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları (a’da belirtilenler); ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden;

Kamu görevlileri (b’de belirtilenler), görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler (c’de belirtilenler), vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kâğıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde;

Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ithal konusu malların teslim edildiği gümrük idaresine bizzat başvurması gerekmektedir.

Veraset ilamı ve mülkiyet belgesi yanında mirasçılardan ayrıca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimliği belirleyen belge, mirasçılara ait nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri istenecektir. Yabancı mahkemelerce verilen veraset ilamlarına istinaden yapılacak ithal taleplerinde, müracaat süresinin başlangıç tarihi yabancı mahkeme kararlarının tenfiz tarihidir.

stop

Bedelsiz İthalat Başvurularında İbraz Edilecek Belgeler

 

 • Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),
 •  Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),
 •  İrsaliye veya taşıt giriş formu,
 •  Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemi aynı gün tamamlananlar için belge aranmaz.),
 •  Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),
 •  İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Türk Konsolosluklarına ibraz etmeleri üzerine ikametgâhın nakledildiğine dair Konsolosluklarca düzenlenecek belge,
 •  Taşıt araçları için (motosikletler dâhil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,
 •  İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,
 •  Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,
 •  Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine
 • ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,
 •  Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesidir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Araç çubuğuna atla