Antrepo Rejimi

 • Gümrük antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu, genel ve özel antrepoları,
 • Genel antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarını,
 • Özel antrepo: Yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarını, ifade eder.
 • Gümrük Antrepo Rejimi
 • Gümrük antrepo rejimi;
 1. a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,
 2. b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyanın, bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler.
 • Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir.
 • Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.
 • Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır.
 • Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak zorundadır.
 • İzin, yalnızca Türkiye’de yerleşik kişilere verilir.
 • Sorumluluk
 • Antrepo işleticisi;
 1. a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan,
 2. b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten,
 3. c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan,

  Teminat

 • Gümrük idareleri, antrepo işleticisinden sorumluluklarla ilgili olarak yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde bir teminat ister.
 • Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
 • Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz.
 • Ekonomik yönden bir ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla;
 1. a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrüklü antrepoya konulmasına, (gümrük antrepo rejimine tabi değildir)
 2. b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrüklü antreposunda dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde işçiliğe tabi tutulmasına,

Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir.

      Süre

 • Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır.
 • Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.
 • Elleçleme İzni
 • İthal eşyası gümrük idaresinin izniyle;

-iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi,

– dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen  elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.       

 • Antrepo Stok Kontrolü
 • Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Her yıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılır.
 • Genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrük idareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
 • Antrepolarda fazla ya da eksik çıkan eşyalar ;Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri, duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir.
 • Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya tasfiyeye tabi tutulur.
 • Gümrük Antrepo Tipleri ; Genel      (A,B,F)         Özel (C,D,E)
 • Uygulamadaki özellikleri sebebiyle; genel antrepoların, A, B ve F tipleri; özel antrepoların, C, D ve E tipleri bulunur.
 • Genel Antrepolar ;A tipi antrepo, işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu,

antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

 • B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan,

-kullanıcının sorumlu olduğu,

-antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir.  Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

 • F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.
 • Özel Antrepolar
 • C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumluolduğu özel antrepo tipidir.
 • D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, özel antrepo tipidir.
 • E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.

 

 • Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de antrepo sayılır.
 • Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.

 

 • Antrepoya konulabilecek eşya

Gümrük antrepolarına;

 1. a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,
 2. b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya,
 • Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması durumunda söz konusu eşyanın ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur.
 • İzinle antrepoya konulabilecek eşya
 1. a) Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası,
 2. b) Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya,
 3. c) İhracatta kullanılacak olanlar hariç, yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya bu izlenimi uyandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye’de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun proforma faturalar hariç boş faturalar,

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya,

 1. d) Geçici depolama yerlerinde veya gümrük idaresince izin verilen yerlerde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya. Gümrük idarelerinin izni ile antrepoya alınabilir
 • Antrepolardaki eşyanın başkasına devri

Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.

Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

 • Kesin çıkış, basitleştirilmiş usul ve geçici çıkış

Gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı, rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkündür.

Bu durumda eşya bu işlem veya kullanım hükümlerine tabi tutulur.

 • Antrepolar arasında eşya nakli

Gümrük antrepo rejimini sona erdirmeden antrepolar arasında eşya nakli  normal usulde veya basitleştirilmiş usulde yapılır.

 • Gümrük idaresine karşı sorumluluk

Antrepo işleticileri ve kullanıcıları; eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.

Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, antrepolarına alınan eşyanın girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden, antrepoda eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur.

Bu sorumluluk, eşyanın gümrük idaresince tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının ödenmesini kapsar.

 1. a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin,
 2. b) Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan noksanlıkların,
 3. c) Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana gelmeyen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerin, gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk söz konusu olmaz.
 • Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması
 • Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri izin üzerine başka bir kişiye devredilebilir.
 • Stok kayıt işlemleri

Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, antrepo rejimine tabi olarak antrepoya giren ve antrepo rejimini sona erdirerek antrepodan çıkarılan eşya antrepo stok kayıtlarında gösterilir.

 1. a) Eşya antrepoya girdiğinde, stok kayıtlarına giriş işlemi;

1) A, C ve D tipi antrepoda eşyanın antrepoya fiziken girdiği sırada,

2) E tipi antrepoda eşyanın izin hak sahibinin antrepo addedilen depolama yerine ulaştığında,Yapılır.

 1. b) Gümrük antrepo rejimini sona erdirerek antrepodan çıkan eşya da antrepo stok kayıtlarına geçirilir.
 • Bu kayıt işlemleri;

1) Basitleştirilmiş usullerden biri uygulanmış ise eşya antrepodan çıkarıldığı sırada,

2) Diğer durumlarda, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını sağlayan beyannamenin tescilinden sonra teslimi sırasında,yapılır.

 • ANTREPO REJİMİNİN YÜKÜMLÜYE SAĞLADIĞI KAZANÇLAR
 • İthal eşyası serbest dolaşıma sokuluncaya kadar gümrük vergilerinin ertelemesi,
 • İthal eşyası serbest dolaşıma sokuluncaya kadar ticaret politikası önlemlerine ilişkin işlemlerin tamamlanabilmesi için zaman kazanmak.
 • Serbest dolaşıma girmeden ithal eşyasının hatalı, kusurlu olmasının tespiti halinde mahrece iade işlemine olanak sağlamak.
 • Transit rejimine konu eşyayı vergilerini ödemeden ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan, yeniden ihraç edilinceye kadar depolamak.
 • İthal eşyasını pazarlama aşamasına kadar depolamak ve paketlemek ve etiketleme gibi elleçleme işlemlerine tabi tutmak.
 • Eşyanın Antrepo Rejimine Tabi Tutulması İş Akışı-Süreç
 • İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya ile Antrepoya alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyaya İlişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
 • Kullanıcı tarafından antrepo beyannamesi tescil edilir.
 • Gümrük idaresi tarafından beyanname kabul edilir.
 • Gümrük memuru ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepoya giriş işlemleri yapılır.
 • Gümrük idaresi tarafından yapılan muayene sonucunda beyana uygun sonuç alınırsa antrepo beyannamesinin işlemleri tamamlanır.
 • Antrepo rejimini sona erdiren gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım aşağıdaki durumlardan biri şeklinde olabilir:
 • Serbest dolaşıma giriş
 • Transit
 • Yeniden ihracat
 • Dahilde işleme
 • Gümrük kontrolü altında işleme
 • Antrepo Ücretler

. Antrepolarda YGM Uygulaması

 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği çerçevesinde;
 1. Genel ve özel antrepolara eşya giriş-çıkış işlemlerinin tespit edilmesi
 2. Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi, (stok sayımı yapılarak)
 3. Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının (açılış, adres değişikliği, tadilat, genişletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması,
 4. Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi,
 5. Antrepoda yapılacak elleçleme faaliyetlerinin tespit edilmesi, İşlemlerinin Yetkilendirilmiş GümrükMüşaviri tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

Transit Rejimi

 

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

 1. a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
 2. b) Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
 3. c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
 4. d) Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, taşınmasına izin verir.
 • Transit rejimi;
 1. a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş,
 2. b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.
 • Transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması;
 1. a) Transit rejimi beyanı kapsamında,
 2. b) TIR karnesi kapsamında,
 3. c) Transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında,
 4. d) Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen form 302 kapsamında,
 5. e) Posta kolileri dâhil olmak üzere posta yoluyla,
 6. f) Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, demiryolu ile taşımada CIM Taşıma Belgesi, büyük konteynerler ile taşımada TR Transfer Notu, havayolu ve denizyolu ile taşımada eşya manifestosu kapsamında,yapılır.
 • Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur.

Ancak;

 1. a) Havayoluyla,
 2. b) Boru hattıyla,
 3. c) Demiryoluyla,
 4. d) Denizyoluyla, yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.
 • Kefil:Teminat tutarına kadar doğabilecek gümrük vergileri ve diğer yükleri rejim hak sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemeyi yazılı olarak üstlenen gerçek veya tüzel üçüncü kişiyi,
 • Rejim hak sahibi (asıl sorumlu): Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi beyanında bulunulan ve transit rejimi kapsamında gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olan kişiyi,
 • Sistem:Ortak ve ulusal transit rejimlerine ilişkin işlemlerin yürütüldüğü Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemini (NCTS),
 • Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kabul edildiği gümrük idaresini,
 • Varış gümrük idaresi:Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,
 • Transite İlişkin Gümrük İşlemleri
 • Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumları hariç olmak üzere, varış gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerektiğinde mühür altına alınarak veya memur eşliğinde sevk edilir.
 • Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmasına izin verilen diğer yerlerden transit rejimi kapsamında taşınan eşya, gerek görülmesi halinde muayene edilir.
 • Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen transit eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya bu gibi eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühür altına alınabilir.
 • Bu gemilere memur eşlik ettirilebilir veya gemiler seyir halinde iken dış gözetim altında tutulabilir.
 • Rejim hak sahibinin yükümlülükleri
 1. a) Teminat aranmayan haller ve teminattan vazgeçmenin uygulandığı durumlar saklı kalmak üzere, transit rejimine konu eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere gerekli teminatı vermekle,
 2. b) Kontrolden sorumlu yetkili makamlarca talep edildiğinde ve belirlenen süre içinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmakla ve gerekli tüm yardımı sağlamakla, yükümlüdür.
 • Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek, ulusal transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda beyana göre fazla çıkması halinde;
 1. a) Fazla çıkan eşya geçici depolama yeri veya antrepoya alınır; talep edilmesi halinde, beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir.. Süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, fazla eşya tasfiyeye tabi tutulur.
 2. b) Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarılacak eşya için, fazla çıkan eşya ile beyan edilen eşyanın aynı olması durumunda, tespit edilen fazlalık transit refakat belgesine ve sisteme gerekli açıklamalar yapılarak kaydedilir ve transit rejimi sonlandırılarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.
 • Farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına izin verilmez. Eşya kapsamında tasfiyeye tabi tutulur.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *